header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 4 فرزان - فروردین 1386 arrow ديدگاه: گذري بر تجاري سازي دستاوردهاي تحقيقاتي مراكز پژوهشي
ديدگاه: گذري بر تجاري سازي دستاوردهاي تحقيقاتي مراكز پژوهشي
تحقيق و توسعه، شاخص اصلي پويايي فعاليت هاي اقتصادي و عاملي اساسي در تداوم حيات و بقاء و حضور موفق در عرصه رقابت به شمار مي رود. امروزه، برتري رقابتي يك ملت با توانايي ارائه نوآوري در محصول باكيفيت و بادوام و با قيمت رقابتجويانه تعيين مي‌شود و حصول به اين امر جز با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي فناوري كه از طريق تحقيق و توسعه ميسر است، امكان پذير نخواهد بود.
رشد اقتصادي مداوم و پايدار، مستلزم سرعت در صنعتي شدن است و كليد موفقيت در صنعتي شدن، قرار گرفتن در لبه رقابت و بازار جهاني است و رقابت جويي بي وقفه در صنعت، تنها از راه دستيابي به مهارت و چيره دستي در فناوري صنعتي ميسر مي شود. براي كاميابي مستمر كشور، لازم است كه صنايع با سرعت رقابت، هماهنگ گشته و توسعه يابند. البته رقابت نه تنها براي صنايع، بلكه براي يك ملت نيز به عنوان يك كليت مهم است. بنابراين ما بايد مستعد بودن براي رقابت و برتري را تقويت كنيم، به دليل اينكه زمينه بسياري از توانايي هاي ديگر است.
براي پاسخگويي به جهان رقابتي، لازم است كه هوشياري خود را نسبت به همه پيشرفت هاي جديد علم و فناوري در سراسر جهان، حفظ كنيم و آماده ارزيابي اين پيشرفت ها در صحنه رقابت باشيم. همچنين بايد پيشرفت هاي خود را به طور مداوم مورد بررسي قرار دهيم و تناسب استراتژي ها و جهت گيري ها را مرور كنيم و به دنبال فرصتهاي بيشتري براي پيشرفت باشيم.
اعتلاي صنعتي و اقتصادي هر جامعه اي مرهون تحقيقات علمي و سازمان يافته است. هدف از ايجاد مراكز تحقيقاتي، توسعه محصولات و تكنولوژيهاي جديد داراي ارزش افزوده به منظور حفظ و بهره برداري از منابع و افزايش رفاه و توسعه اقتصادي است.
تشخيص نياز بازار مصرف، انجام تحقيقات و مطالعات براي توسعه تكنولوژي و در نهايت تجاري سازي آن از مراحل اجتناب ناپذير تولد و ايجاد يك تكنولوژي جديد است.
بي اغراق يكي از پيچيده ترين مراحل نوآوري، مرحله انتقال يافته هاي تحقيقاتي به عرصه توليد است كه با عنوان " انتقال فن آوري از تحقيقات به توليد" مطرح مي شود. واقع اين است كه هيچ الگوي قطعي و بلامنازعي در اين زمينه وجود ندارد. بنابراين برعهده كارشناسان تجاري سازي است كه راه حل مطلوب را براي هر پروژه خاص، با توجه به ويژگيهاي آن و با عنايت به شرايط و روشهاي موجود تهيه كنند. شرط اصلي و گلوگاهي اين است كه پژوهشگران، توسعه گران، و ... همه با هم بخواهند كه نوآوري تجاري شود. توجه داشته باشيد كه رفت آمد، گفتگو، مذاكره، بحث هاي سازنده، نمايش قابليت ها و كارايي فناوري، همه و همه در شمار ملزومات اين مرحله بحراني است، پس از اينگونه تلاشها خسته نشويد.

1-    در فضاي كنوني و آينده اقتصاد جهاني همراه با الزامات رقابت جويي، بخش صنعت بايد به ضرورتهاي رقابت پذيري اقتصاد پاسخ گويد و اين امر، تنها از راه ارتقاء توانمندي هاي فناوري و تحقيق و توسعه امكان پذير خواهد بود.
2-    توسعه صنعتي در خلاء تكنولوژيك فراهم نمي شود. ما بايد دست به يك تجديد نظر اساسي بزنيم. صنعت بايد اين واقعيت را تشخيص دهد كه نيازمند تحقيق و توسعه است و در مقابل، مجامع علمي و تحقيقاتي بايد بر كاربردهاي عملي منطبق با نيازهاي صنعت، تاكيد ورزند.
3-    تحقيق و توسعه در ايران، نيازمند يك جهت گيري مجدد و اساسي است تا كارآمد شود و با نيازهاي صنعتي مرتبط گردد.
4-    بدون ترديد، توسعه و پيشرفت جوامع بشري متكي به نتايج تحقيقات است به ويژه در مورد صنعت كشور كه عهده دار بيشترين سهم در توسعه اقتصادي است، تحقيق و توسعه نقش زيربنايي داشته و صنايع قدرت رقابت خود را مديون تحقيق و توسعه هستند. يك صنعت پويا و زنده بايد دايما در حال تلاش براي بهبود كيفيت، ارتقاء بهره وري و افزايش تعداد و تنوع توليدات خود باشد و اين ممكن نيست مگر از طريق سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه.
5-    مراكز علمي و نهادهاي تحقيق و توسعه، مهمترين بستر و گذرگاه ورود فناوري به صنعت هستند. مراكز علمي وظيفه تربيت نيروي انساني ( كارگزاران توسعه ) و خلق فضاي دانايي را بر عهده دارند و كليد دروازه بالندگي كشور را تشكيل مي دهند. بنابراين همواره بايد در كانون توجه برنامه ريزي توسعه ملي قرار گيرند.
6-    سرمايه گذاري در تحقيقات نبايد منحصر به فرآيند تحقيق باشد،‌ تحقيق تنها بخشي از فرآيند توسعه فناوري است.
7-    گسترش مراكز تحقيق و توسعه در واحدهاي توليدي و صنعتي عامل اساسي استقلال صنعتي و زيربناي ايجاد تحولات در بخش صنعت خواهد بود. هدف از ايجاد اين مراكز در بخش صنعت دستيابي به توانايي هاي به كارگيري نتايج  تحقيقات در طراحي كارخانه ها، توليد انواع محصولات صنعتي با كيفيت بهتر و هزينه كمتر است. تاسيس چنين مراكزي در واحدهاي بزرگ صنعتي و تعميم يافته‌هاي آنها در سطوح مختلف صنايع متوسط و كوچك با هدف تعيين فرايند صنعتي  كردن كشور، بايد مورد تاكيد قرار گيرد.
8-    به ساز و كارهاي (مكانيزم‌هاي) تجاري‌سازي فناوي (دستاوردهاي تحقيق و توسعه) بايد توجه خاصي مبذول گردد. در دنياي امروز تبديل ايده هاي تكنولوژيك به پروژه ها، امور سودمند و مورد پسند بازار، دست كم به اندازه ايجاد دانش هاي نو اهميت دارد. تجربه ديگر كشورها نيز حاكي از آن است كه وجود يك رابط بين مراحل تحقيق و توليدات مورد نياز بازار، نقش مهمي در انتقال فناوري به عرصه بازار دارد.
9-    وجود حلقه هاي مفقود در زنجيره " تحقيق تا توليد "، به لحاظ ناكار آمدي نظام اقتصادي منجر به عدم استفاده از نتايج تحقيقات و ضعف تجاري سازي دستاوردهاي تحقيق و توسعه گرديده است.
10-    ايجاد حلقه هاي واسط بين زنجيره تحقيق تا توليد به ويژه ايجاد و توسعه مراكز تجاري سازي دستاوردهاي تحقيق و توسعه.
 
رضا بندريان كارشناس ارشد مديريت صنعتي

صفحات اجتماعی