header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 50 فرزان - بهمن 1389 arrow صندوقهای پژوهش و فناوری: تشکیل 6 صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری در حوزه سلامت
صندوقهای پژوهش و فناوری: تشکیل 6 صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری در حوزه سلامت

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت از تشکیل 6 صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری در حوزه سلامت خبر داد و گفت: این صندوق ها با مشارکت بخش خصوصی در حوزه دارو و تجهیزات مورد نیاز در علوم پزشکی راه اندازی شد.

دکتر حسین کیوانی افزود: ایجاد صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری ظرفیت های تعریف شده ای برای حوزه پژوهش بودند که از زمان برنامه سوم توسعه تاکنون اجرایی نشده بود و سعی شده است زمینه اجرایی شدن آن در بخش علوم پزشکی فراهم شود.

وی افزود: حاکمیت اصلی در این صندوقها با بخش خصوصی است و بخش دولتی بیش از 49 درصد سهام این صندوقها را نمی تواند در اختیار داشته باشد.

دکتر کیوانی گفت: از منظر قانونی دبیرخانه اصلی این صندوقها در وزارت علوم مستقر است و از همین رو وزارت بهداشت صندوقهایی که تشکیل می شود را برای تصویب نهایی و دریافت مجوز به دبیرخانه مستقر در وزارت علوم معرفی می کند که تاکنون 2 صندوق در این دبیرخانه مصوب شده و بقیه نیز در انتظار تصویب هستند.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت یادآور شد: از 6 صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری در حوزه سلامت، 4 صندوق مربوط به بخش دارو و یک صندوق مربوط به تجهیزات پزشکی و یک صندوق مربوط به تجهیزات دندانپزشکی است که در حال حاضر صندوق های ثامن و البرز سهام خود را تکمیل کرده اند.

گفتنی است ماده 100 فصل یازدهم برنامه سوم توسعه کشور با عنوان توسعه علوم و فناوری به موضوع ایجاد صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری پرداخته است. بر اساس این قانون، "به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی و فن آوری، بالاخص پژوهشها و فن آوریهای کاربردی توسعه ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوقهای غیردولتی مشارکت کند و موظف به تقویت صندوقهای دولتی موجود می باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده این صندوقها از یارانة سود تسهیلات مالی طی سالهای اجرای برنامه فراهم شود."

صفحات اجتماعی