header image
Home arrow صفحه اصلي arrow خبرنامه شماره 58 و 59 فرزان - مهروآبان 1390 arrow ارزشیابی پژوهشی: جداول نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی
ارزشیابی پژوهشی: جداول نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در سال 89 را اعلام و 24 مرکز تحقیقاتی حائز رتبه را معرفی کرد.
بر اساس ارزشیابی اعلام شده از سوی گروه نظارت و ارزشیابی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، 24 مرکز تحقیقاتی توانسته اند در مقایسه با مراکز تحقیقاتی هم رده خود بهترین عملکرد را داشته باشند.
مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در دو گروه بالینی و علوم پایه و بر اساس ردیف مستقل بودجه و با سابقه فعالیت مورد نظر درجه بندی شده اند. همچنین امتیاز ارزشیابی سال 1389 و نمره Z مراکز تحقیقاتی، امتیاز شاخص تولید دانش، امتیاز شاخص ظرفیت سازی و امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی نیز در نظر گرفته شده است.
مراکز تحقیقاتی بالینی "غدد و متابولیسم" از دانشگاه علوم پزشکی تهران، "روانپزشکی" دانشگاه علوم پزشکی تهران، "گوارش و کبد" از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله به ترتیب در میان مراکز دارای ردیف مستقل بودجه، فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت، فاقد ردیف مستقل بودجه با یک تا سه سال فعالیت رتبه های اول را به خود اختصاص داده اند.


جدول ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکی بالینی کشور

موضوع

مراکز تحقیقاتی بالینی دارای ردیف مستقل بودجه

رتبه

نام مرکز

نام دانشگاه

امتیاز کسب شده

اول

مرکز تحقیقاتی غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تهران

9 هزار و 922 امتیاز

دوم

مرکز تحقیقاتی گوارش و کبد

دانشگاه علوم پزشکی تهران

9 هزار و 259 امتیاز

سوم

مرکز تحقیقاتی غدد درون ریز و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

4 هزار و 488 امتیاز

موضوع

مراکز تحقیقاتی بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت

رتبه

نام مرکز

نام دانشگاه

امتیاز کسب شده

اول

مرکز روانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 هزار و 285 امتیاز

دوم

چشم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 هزار و 70 امتیاز

سوم

سرطان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 هزار و 589 امتیاز

موضوع

مراکز تحقیقاتی بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با یک تا سه سال فعالیت

رتبه

نام مرکز

نام دانشگاه

امتیاز کسب شده

اول

مرکز تحقیقات گوارش و کبد

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

2 هزار و 518 امتیاز

 دوم

 جراحی و پیوند قلب

دانشگاه علوم پزشکی تهران

یک هزار و 566 امتیاز

 سوم

مرکز تحقیقات گوارش و کبد

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

یک هزار و 521 امتیاز
همچنین مراکز تحقیقاتی علوم پایه (بیومدیکال) "علوم کاربردی دارویی" از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، "ریز فناوری دارویی" از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، "تحقیقات پزشکی تولید مثل" از جهاد دانشگاهی، به ترتیب در میان مراکز دارای ردیف مستقل بودجه، فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت، فاقد ردیف مستقل بودجه با یک تا سه سال فعالیت رتبه های اول را به خود اختصاص داده اند.


جدول ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکی بیومدیکال کشور


موضوع

مراکز تحقیقاتی بیومدیکال دارای ردیف مستقل بودجه

رتبه

نام مرکز

نام دانشگاه

امتیاز کسب شده

اول

مرکز تحقیقاتی علوم کاربردی دارویی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

6 هزار  و 950 امتیاز

دوم

علوم دارویی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 6 هزار و 466 امتیاز

سوم

علوم سلولی(رویان )

جهاد دانشگاهی

4 هزار و 903 امتیاز

موضوع

مراکز تحقیقاتی بیومدیکال فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت

رتبه

نام مرکز

نام دانشگاه

امتیاز کسب شده

اول

مرکز ریز فناوری دارویی  

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3 هزار و 501 امتیاز

دوم

ریز فناوری پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 هزار و 184 امتیاز

سوم

مرکز تحقیقات انتقال خون

سازمان انتقال خون

3 هزار و 76 امتیاز

موضوع

مراکز تحقیقاتی بیومدیکال فاقد ردیف مستقل بودجه با یک تا سه سال فعالیت

رتبه

نام مرکز

نام دانشگاه

امتیاز کسب شده

اول،

مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل

جهاد دانشگاهی

2 هزار و 421 امتیاز

 دوم

آزمایشگاه غذا و دارو

معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت

یک هزار و 421 امتیاز

 سوم

مرکز بهره برداری از دانش سلامت

دانشگاه علوم پزشکی تهران

یک هزار و 179 امتیاز

صفحات اجتماعی