header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 69 فرزان- شهریور 1391 arrow خبر فرزان: گزارش نهایی ارزشیابی مجلات علوم پزشکی کشور ارائه شد.
خبر فرزان: گزارش نهایی ارزشیابی مجلات علوم پزشکی کشور ارائه شد.

اجرای طرح ارزشیابی مجلات علوم پزشكی كشور مبتنی بر استخراج، ثبت و تحلیل اطلاعات و شاخصهای ساختاری و عملکردی مجلات با موفقیت به پایان رسید و گزارش آن تقدیم معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. مجری این طرح موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان می باشد.
پیش از این و در مرحله نخست اجرای طرح، اطلاعات شاخصهای ساختاری و عملکردی مجلات استخراج و مورد تحلیل قرار گرفته بود. یکی از مهمترین ویژگیهای این مرحله، ارزیابی متدولوژیک یکایک مقالات منتشر شده در 212مجله علوم پزشکی کشور در سال 1389 بوده است که طی آن 7963 مقاله مورد تحلیلهای متدولوژیک قرار گرفتند.   
سپس گزارش طرح شامل وضعیت مجلات در سال 89 ارائه شد. مهمترین محورهای گزارش شامل مقدمه، روشها، نتایج، بحث و نتیجه گیری است و ضمن معرفی سامانه ارزشیابی دانش، پژوهش و فناوری (سنجه) و  مرور بر شاخصهای آماری مهم،  اطلاعات ساختاری مجلات، تحلیلهای کیفی مقالات و وضعیت حضور مجلات کشورمان را در نمایه های بین المللی و داخلی مورد بررسی قرار داده است.   
یکی از ویژگیهای جالب و قابل توجه در اررزشیابی اخیر، محاسبه سرعت انتشار مقاله در مجلات بوده است. در کنار این موارد، دهها شاخص آماری دیگر نیز مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است و در پایان پیشنهادهایی برای ارتقای وضعیت مجلات و ارزشیابی بهتر آنها در دوره آتی ارائه شده است.
 گزارش ارزشایابی عملکرد مجلات علوم پزشکی کشور در سال 1389، هم اکنون تقدیم معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت – کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور شده است.
نتیجه این ارزشیابی در نهایت به درک بهتر از وضعیت مجلات و برنامه ریزی برای آنها و  اختصاص امتیازهای ویژه برای هر مجله متناسب با شرایط آن خواهد انجامید.
 این فرآیند فرصتی است تا مجلات علوم پزشكی كشور فارغ از رتبه بندی ها به ترازملی خویش واقف گردیده و بالطبع با ارتقای سطح تحقیقات و مجلات، ان شاء الله شاهد حضور بیش تر در نمایه های بین المللی و توفیق روزافزون مجلات کشورمان باشیم .
گفتنی است پیش از این نیز موسسه توسعه دانش، پژوهش وفناوری فرزان ارزشیابی مجلات علوم پزشکی کشور را در سال 1388 انجام داده بود و ان شاء ا... بزودی ارزشیابی عملکرد مجلات در سال 1390 آغاز خواهد شد.

صفحات اجتماعی