header image
Home arrow اخبار سلامت arrow خبرنامه شماره 93 و 94 فرزان- شهریور و مهر 1393 arrow انتصاب پژوهشی: دبیر شورای عالی توسعه تحقیقات علوم پزشکی منصوب شد.
انتصاب پژوهشی: دبیر شورای عالی توسعه تحقیقات علوم پزشکی منصوب شد.

دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر مجتبی زارعی را به عنوان دبیر شورای عالی توسعه تحقیقات علوم پزشکی منصوب کرد.
 دکتر زارعی با حفظ سمت مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به این سمت منصوب شده است.

وی استاد نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.
خبرنامه الکترونیک فرزان ضمن تبریک این انتصاب، برای ایشان آرزوی توفیق دارد.

صفحات اجتماعی