header image
Home arrow هرم تربیت پژوهشگر

هرم تربیت پژوهشگر

طرح جامع نظام آكادمیك تربیت پژوهشگر، ماحصل بیش از دو سال تلاش مستمر گروهی از پژوهشگران مجرب است كه مجری آن موسسه توسعه دانش، پژوهش و فنآوری فرزان میباشد.

ماحصل این طرح ارتقای توانای های پژوهشی از طریق پرورش و انسجام قابلیت های حل مشكل و آموزش مهارت های لازم برای تجزیه و تحلیل و تفسیر و كاربردی كردن اطلاعات می باشد كه در ضمن اجرای یك پروژه تحقیقاتی و بصورت عملی صورت می گیرد.

 

 

علت و ضرورت 

آموزشهای دانشگاهی در ایران عمدتاً بر سطوح حافظه (Knowledge) و درك (Comprehension) تاكید می ورزند. تالی حاصل از این گزاره فقدان توانایی بكارگیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نهایتاً ناتوانی در برخورد با یك مسئله و حل مشكل خواهد بود. این در حالی است كه امروزه پژوهش نه به عنوان یك مهارت بلكه به عنوان یك شاخه علمی مستقل مطرح بوده، از مبانی بنیادین توسعه دانش بشری به شمار میرود. به همین جهت آشنا نبودن با این فن موجب تنزل از سطح دانشپژوهی تا درجه دانشآموزی می گردد.

 

راهكارها 

طرح ایجاد نظام آكادمیك تربیت پژوهشگر در علوم پزشكی كه با توجه به سیستم آموزشی و اهداف آن در قالب نمادین یك هرم نمایش داده شده است، متضمن راهكارهای لازم برای ارتقای مهارت های حل مشکل و پژوهش است. این طرح برای اولین بار در ایران و در دانشگاه علوم پزشكی تهران به سفارش كانون اندیشه های پویا و توسط موسسه توسعه دانش، پژوهش و فن آوری فرزان آن طراحی و اجرا گردیده است .هدف كلی از طراحی پروژه، پرورش قابلیت حل مشكل و آموزش مهارتهای پردازش و بكارگیری اطلاعات به صورت كاربردی و از طریق تعلیم علوم ضروری برای اجرای یك فرایند پژوهشی میباشد. بر این اساس با بهرهگیری از بهترین اساتید متدولوژی و آمار در سطح کشور، شركتكنندگان در قالب یك سازمان جامع آموزشی بتدریج اصول علمی پژوهش را فرا گرفته، همزمان آن را در دورههای عملی یا در قالب پایاننامه پژوهشی خود تجربه مینمایند و بدین ترتیب علاوه بر تربیت پژوهشگران حرفهای، انواع مقالات تحقیقی به عنوان محصولات جانبی ارائه و انتشار یافته است. 

 

مدارج و مدارك 

در این برنامه، رتبهها (Rank) و سطوح مختلفی تعریف و منظور گردیده است كه هر سطح واجد یك هدف ویژه و یك نتیجه كاربردی است. دانشپژوه پس از طی هر مقطع آموزشی موفق به اخذ رتبه مربوطه و دریافت گواهینامه رسمی خواهد گردید. در عین حال كلیه فعالیتهای دانشپژوه به شیوه استاندارد و در قالب شناسنامههای پژوهشی مستندسازی شده، به عنوان رزومه وی به مراجع داخلی و خارجی ارائه می گردد. سطوح آموزش عمومی در چهار رتبه كمك پژوهشگر، پژوهشدان، پژوهششناس و پژوهشگر تعریف گردیده است و دورههای تكمیلی تخصصی از مرتبه پژوهشیاری شروع و به رهبری پژوهش ختم میگردد.

همچنین اعضای ممتاز ضمن ورود به سطوح تخصصی در آینده به عنوان هیات علمی - پژوهشی در سیستم به امر تدریس و ارائه مشاوره پژوهشی مشغول خواهند شد.

 

طول دوره و برنامه تدریس 

با توجه به مختصات آكادمیك مجموعه، این سیستم كاملاً متناسب با برنامه آموزشی دانشگاهی اعضای هیات علمی و دانشجویان بوده هیچگونه اختلالی در فعالیتهای آموزشی جاری ایجاد نمینماید.

در اولین سطح از درجات یاد شده دانشپژوه قابلیت درك و اولویتگزاری پروژههای تحقیقاتی را تحصیل مینماید و قادر میگردد با شناسایی دقیقمهمترین منابع اطلاعاتی موجود نظیر بانكهای اطلاعاتی، اینترنت، ژورنالهای الكترونیك و... به بهترین صورت از آنها بهره جسته، در زمینه مرور بر متون پزشكی (Review of Literature) نیز توانمند می گردد. 

در سطح دوم طراحی مطالعه و نگارش پیشنویس تحقیقاتی(پروپوزال) آموزش داده میشود ضمن آنكه درك مفاهیم اساسی بسیاری از موضوعات چون خطاهای پژوهش، انواع مطالعات، روشهای نمونهگیری و آمار توصیفی در دستور كار این سطح قرار دارد. انتظار می رود در پایان این سطح دانش پؤوه مهارت نقد پیشنویسها، پروژهها و پروپوزال های تحقیقاتی را کسب نماید.

در سطح سوم مجموعه جامعی از علوم پژوهشی همچون مدیریت پژوهش، اصول كنترل كیفی در فرایندهای پژوهشی، مستندسازی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به فراگیران ارائه میگردد كه در نهایت دانشپژوهان توانایی اجرای پروژه تحقیقاتی و آنالیز نتایج را كسب مینمایند.

در چهارمین و آخرین سطح از مرحله عمومی آموزشهای لازم جهت نگارش علمی(Scientific Writing نگارش و انتشار مقاله، سخنوری و نقد مقالات تحقیقاتی ارائه میگردد. 

 

اهداف دورهها 

همانگونه كه در ابتدا ذكر گردید ویژگی این سیستم كسب نتیجه ملموس، قابل ارزیابی و كاربردی متناسب با آموزشهای ارائه شده میباشد كه عبارتند از:

سطح یك: نگارش متن مروری از منابع اطلاعاتی در رابطه با یك موضوع تحقیقاتی

سطح دو: نگارش پیشنویس تحقیقاتی (پروپوزال) یك پروژه پژوهشی و به تصویب رساندن آن

سطح سه: اجرای پروژه پژوهشی، آنالیز مقدماتی و مستندسازی تحقیق

سطح چهار: ارائه نتایج پروژه پژوهشی در قالب مقاله و انتشار آن

با این شیوه تمامی دانشآموختگان در پایان سطح چهارم، یك پروژه پژوهشی را از ابتدا طراحی كرده، به انجام رسانیده و آن را در مرجعی معتبر ارائه مینمایند كه این پروژه میتواند یک پایاننامه تحصیلی باشد. به عبارتی فراگیران این دورهها میتوانند همزمان با طی مراحل تعریف شده، رساله تحصیلی خود را نیز در بهترین شرایط ممكن به انجام رسانند.

 

خدمات ویژه 

دانشپژوهان در این سیستم از خدمات ویژه به شرح ذیل بهرهمند می گردند:

- مشاوره مستمر در كلیه مراحل انجام كار (از طراحی پروپوزال تا آنالیز اطلاعات و انتشار مقاله)

- پشتیبانی جهت مصوب نمودن پروپوزالها و تخصیص بودجه جهت اجرای پروژههای مصوب

- جذب و اعطای grant داخلی و خارجی

خدمات ویژه جهت ارائه نتایج تحقیق در مجلات علمی و سمینارهای داخلی و خارجی

 

دستاوردها 

نظام هرم تربیت پژوهشگر برای اولین بار در سطح کشور در دانشگاه علوم پزشکی تهران ویژه دانشجویان گروه استعدادهای درخشان به مرحله اجرا درآمد. اجرای طرح توسط موسسه فرزان با همکاری کانون اندیشه های پویا صورت گرفت. معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن نظارت بر اجرای طرح، مدارک دانش پژوهان را ارائه نمود. از دستاوردهای اجرای این برنامه تا کنون می توان به آموزش 270 نفر در طول 5 ترم متوالی به همراه تدوین و تصویب 51 پروپوزال تحقیقاتی و تدوین و انتشار دهها مقاله در مجلات داحلی و خارجی اشاره کرد. در طول 5 ترم اجرای این برنامه مجموعا500 ساعت تدریس و 1300ساعت مشاوره پژوهشی به دانش پژوهان ارائه شد. سطح رضایتمندی دانش پژوهان در ترم ها و سطوح مختلف بین خوب تا عالی متغیر بود.

 

 

خبرنامه

دیگر شماره ها

ورود و خروج
نام کاربری

کلمه عبور

مرا به ياد داشته باش
فراموش کردن کلمه عبور
ثبت نام نكرده ايد؟ عضویت
صفحات اجتماعی