header image
Home arrow هرم تربيت‌ پژوهشگر
معرفي

طرح‌ جامع‌ نظام آكادميك‌ تربيت‌ پژوهشگر، ماحصل‌ بيش‌ از دو سال‌ تلاش‌ مستمر گروهي‌ از پژوهشگران‌ مجرب‌ است‌ كه‌ مجري‌ آن‌ موسسه‌ توسعه‌ دانش‌، پژوهش‌ و فن‌آوري‌ فرزان‌ مي‌باشد.
ماحصل اين طرح ارتقاي توانايي هاي پژوهشي از طريق پرورش و انسجام قابليت هاي حل مشكل و آموزش مهارت هاي لازم براي تجزيه و تحليل و تفسير و كاربردي كردن اطلاعات مي باشد كه در ضمن اجراي يك پروژه تحقيقاتي و بصورت عملي صورت مي گيرد.

Pyramid

علت و ضرورت

آموزش‌هاي‌ دانشگاهي در ایران‌ عمدتاً بر سطوح‌ حافظه‌ (Knowledge) و درك‌ (Comprehension) تاكيد مي‌ورزند. تالي‌ حاصل‌ از اين‌ گزاره‌ فقدان‌ توانايي‌ بكارگيري‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ اطلاعات و نهايتاً ناتواني‌ در برخورد با يك‌ مسئله‌ و حل‌ مشكل‌ خواهد بود. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ امروزه‌ پژوهش‌ نه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مهارت بلكه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ شاخه‌ علمي‌ مستقل‌ مطرح‌ بوده‌، از مباني‌ بنيادين‌ توسعه‌ دانش‌ بشري‌ به‌ شمار مي‌رود. به‌ همين‌ جهت‌ آشنا نبودن‌ با اين‌ فن‌ موجب‌ تنزل‌ از سطح‌ دانش‌پژوهي‌ تا درجه‌ دانش‌آموزي‌ مي‌گردد.

راهكارها

طرح‌ ايجاد نظام آكادميك‌ تربيت‌ پژوهشگر در علوم‌ پزشكي‌ كه‌ با توجه‌ به‌ سيستم‌ آموزشي‌ و اهداف‌ آن‌ در قالب‌ نمادين‌ يك‌ هرم‌ نمايش‌ داده‌ شده‌ است‌، متضمن‌ راهكارهاي‌ لازم‌ براي‌ ارتقاي‌ مهارت های حل مشکل و پژوهش است‌. اين طرح براي اولين بار در ايران و در دانشگاه علوم پزشكي تهران به سفارش كانون انديشه هاي پويا و توسط موسسه توسعه دانش، پژوهش و فن آوري فرزان آن طراحي و اجرا گردیده است .هدف‌ كلي‌ از طراحي‌ پروژه‌، پرورش‌ قابليت‌ حل‌ مشكل‌ و آموزش‌ مهارت‌هاي‌ پردازش‌ و بكارگيري‌ اطلاعات به‌ صورت‌ كاربردي‌ و از طريق‌ تعليم‌ علوم‌ ضروري‌ براي‌ اجراي‌ يك‌ فرايند پژوهشي‌ مي‌باشد. بر اين‌ اساس‌ با بهره‌گيري‌ از بهترين‌ اساتيد متدولوژي‌ و آمار در سطح کشور، شركت‌كنندگان‌ در قالب‌ يك‌ سازمان‌ جامع‌ آموزشي‌ بتدريج‌ اصول‌ علمي‌ پژوهش‌ را فرا گرفته‌، همزمان‌ آن‌ را در دوره‌هاي‌ عملي‌ يا در قالب‌ پايان‌نامه‌ پژوهشي‌ خود تجربه‌ مي‌نمايند و بدين‌ ترتيب‌ علاوه بر تربیت پژوهشگران‌ حرفه‌اي‌، انواع‌ مقالات‌ تحقيقي‌ به‌ عنوان‌ محصولات‌ جانبي‌ ارائه‌ و انتشار یافته است.

مدارج و مدارك

در اين‌ برنامه‌، رتبه‌ها (Rank) و سطوح‌ مختلفي‌ تعريف‌ و منظور گرديده‌ است‌ كه‌ هر سطح‌ واجد يك‌ هدف‌ ويژه ‌و يك‌ نتيجه‌ كاربردي‌ است‌. دانش‌پژوه‌ پس‌ از طي‌ هر مقطع‌ آموزشي‌ موفق‌ به‌ اخذ رتبه‌ مربوطه‌ و دريافت‌ گواهينامه‌ رسمي‌ خواهد گرديد. در عين‌ حال‌ كليه‌ فعاليت‌هاي‌ دانش‌پژوه‌ به‌ شيوه‌ استاندارد و در قالب‌ شناسنامه‌هاي‌ پژوهشي‌ مستندسازي‌ شده‌، به‌ عنوان‌ رزومه‌ وي‌ به‌ مراجع‌ داخلي‌ و خارجي‌ ارائه‌ می گردد. سطوح‌ آموزش‌ عمومي‌ در چهار رتبه‌ كمك‌ پژوهشگر، پژوهشدان‌، پژوهش‌شناس‌ و پژوهشگر تعريف‌ گرديده‌ است‌ و دوره‌هاي‌ تكميلي‌ تخصصي‌ از مرتبه‌ پژوهشياري‌ شروع‌ و به‌ رهبري‌ پژوهش‌ ختم‌ مي‌گردد.
همچنين‌ اعضاي‌ ممتاز ضمن‌ ورود به‌ سطوح‌ تخصصي‌ در آينده‌ به‌ عنوان‌ هيات‌ علمي‌ - پژوهشي‌ در سيستم‌ به‌ امر تدريس‌ و ارائه‌ مشاوره‌ پژوهشي‌ مشغول‌ خواهند شد.

طول دوره و برنامه تدريس

با توجه‌ به‌ مختصات‌ آكادميك‌ مجموعه‌، اين‌ سيستم‌ كاملاً متناسب‌ با برنامه‌ آموزشي‌ دانشگاهي‌ اعضای هیات علمی و دانشجويان‌ بوده‌ هيچگونه‌ اختلالي‌ در فعاليت‌هاي‌ آموزشي‌ جاری ايجاد نمي‌نمايد.
در اولين‌ سطح‌ از درجات‌ ياد شده‌ دانش‌پژوه‌ قابليت‌ درك‌ و اولويت‌گزاري‌ پروژه‌هاي‌ تحقيقاتي‌ را تحصيل‌ مي‌نمايد و قادر مي‌گردد با شناسايي‌ دقيق‌مهمترین منابع‌ اطلاعاتي‌ موجود نظير بانك‌هاي‌ اطلاعاتي‌، اينترنت‌، ژورنال‌هاي‌ الكترونيك‌ و... به‌ بهترين‌ صورت‌ از آنها بهره‌ جسته‌، در زمينه‌ مرور بر متون‌ پزشكي‌ (Review of Literature) نيز توانمند می گردد.
در سطح‌ دوم‌ طراحي‌ مطالعه‌ و نگارش‌ پيش‌نويس‌ تحقيقاتي(پروپوزال) آموزش‌ داده‌ مي‌شود ضمن‌ آنكه‌ درك‌ مفاهيم‌ اساسي‌ بسياري‌ از موضوعات‌ چون‌ خطاهاي‌ پژوهش‌، انواع‌ مطالعات‌، روش‌هاي‌ نمونه‌گيري‌ و آمار توصيفي‌ در دستور كار اين‌ سطح‌ قرار دارد. انتظار می رود در پایان این سطح دانش پؤوه مهارت نقد پيش‌نويس‌ها، پروژه‌ها و پروپوزال های تحقیقاتی را کسب نماید.
در سطح‌ سوم‌ مجموعه‌ جامعی‌ از علوم‌ پژوهشي‌ همچون‌ مديريت‌ پژوهش‌، اصول‌ كنترل‌ كيفي‌ در فرايندهاي‌ پژوهشي‌، مستندسازي‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ اطلاعات به‌ فراگيران‌ ارائه‌ مي‌گردد كه‌ در نهايت‌ دانش‌پژوهان‌ توانايي‌ اجراي‌ پروژه‌ تحقيقاتي‌ و آناليز نتايج‌ را كسب‌ مي‌نمايند.
در چهارمين‌ و آخرين‌ سطح‌ از مرحله‌ عمومي‌ آموزش‌هاي‌ لازم‌ جهت نگارش علمی(Scientific Writing)،‌ نگارش و انتشار مقاله، سخنوري‌ و نقد مقالات‌ تحقيقاتي‌ ارائه‌ مي‌گردد.

اهداف دوره‌ها

همانگونه‌ كه‌ در ابتدا ذكر گرديد ويژگي‌ اين‌ سيستم‌ كسب‌ نتيجه‌ ملموس‌، قابل‌ ارزيابي‌ و كاربردي‌ متناسب‌ با آموزش‌هاي‌ ارائه‌ شده‌ مي‌باشد كه‌ عبارتند از:
سطح يك: نگارش‌ متن‌ مروري‌ از منابع‌ اطلاعاتي‌ در رابطه‌ با يك‌ موضوع‌ تحقيقاتي‌
سطح دو: نگارش‌ پيش‌نويس‌ تحقيقاتي‌ (پروپوزال‌) يك‌ پروژه‌ پژوهشي‌ و به‌ تصويب‌ رساندن‌ آن‌
سطح سه: اجراي‌ پروژه‌ پژوهشي‌، آناليز مقدماتي‌ و مستندسازي‌ تحقيق‌
سطح چهار: ارائه‌ نتايج‌ پروژه‌ پژوهشي‌ در قالب‌ مقاله‌ و انتشار آن
با اين‌ شيوه‌ تمامي‌ دانش‌آموختگان‌ در پايان‌ سطح‌ چهارم‌، يك‌ پروژه‌ پژوهشي‌ را از ابتدا طراحي‌ كرده‌، به‌ انجام‌ رسانيده‌ و آن‌ را در مرجعي‌ معتبر ارائه‌ مي‌نمايند كه‌ اين‌ پروژه‌ مي‌تواند یک پايان‌نامه‌ تحصيلي‌ باشد. به‌ عبارتي‌ فراگيران‌ اين‌ دوره‌ها مي‌توانند همزمان‌ با طي‌ مراحل‌ تعريف‌ شده‌، رساله‌ تحصيلي‌ خود را نيز در بهترين‌ شرايط ممكن‌ به‌ انجام‌ رسانند.

خدمات ويژه

دانش‌پژوهان‌ در اين‌ سيستم‌ از خدمات‌ ويژه‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ بهره‌مند می گردند:
- مشاوره‌ مستمر در كليه‌ مراحل‌ انجام‌ كار (از طراحي پروپوزال‌ تا آناليز اطلاعات و انتشار مقاله)
- پشتيباني‌ جهت‌ مصوب‌ نمودن‌ پروپوزال‌ها و تخصيص‌ بودجه‌ جهت‌ اجراي‌ پروژه‌هاي‌ مصوب‌
- جذب‌ و اعطاي grant داخلي‌ و خارجي
خدمات‌ ويژه‌ جهت‌ ارائه‌ نتايج‌ تحقيق‌ در مجلات‌ علمي‌ و سمينارهاي‌ داخلي‌ و خارجي‌

دستاوردها

نظام هرم تربیت پژوهشگر برای اولین بار در سطح کشور در دانشگاه علوم پزشکی تهران ویژه دانشجویان گروه استعدادهای درخشان به مرحله اجرا درآمد. اجرای طرح توسط موسسه فرزان با همکاری کانون اندیشه های پویا صورت گرفت. معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن نظارت بر اجرای طرح، مدارک دانش پژوهان را ارائه نمود. از دستاوردهای اجرای این برنامه تا کنون می توان به آموزش 270 نفر در طول 5 ترم متوالی به همراه تدوین و تصویب 51 پروپوزال تحقیقاتی و تدوین و انتشار دهها مقاله در مجلات داحلی و خارجی اشاره کرد. در طول 5 ترم اجرای این برنامه مجموعا500 ساعت تدریس و 1300ساعت مشاوره پژوهشی به دانش پژوهان ارائه شد. سطح رضایتمندی دانش پژوهان در ترم ها و سطوح مختلف بین خوب تا عالی متغیر بود.
یادداشت های بازدیدکنندگان

برای نوشتن یادداشت لطفا ثبت نام کنید و یا در سایت وارد شوید

خبرنامه

دیگر شماره ها

آمار بازديد

ورود و خروج
نام کاربری

کلمه عبور

مرا به ياد داشته باش
فراموش کردن کلمه عبور
ثبت نام نكرده ايد؟ عضویت
صفحات اجتماعی