header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 21 فرزان - شهريور 1387 arrow خدمات فرزان: معرفي خدمات مديريت اطلاعات بالینی (Clinical Data Management) مؤسسه فرزان
خدمات فرزان: معرفي خدمات مديريت اطلاعات بالینی (Clinical Data Management) مؤسسه فرزان
مؤسسه فرزان در راستاي مدیریت و اجراي طرحهای تحقيقاتی باليني بویژه طرحهای چند مركزي (Multi-center)، خدمات زير را در زمینه مديريت اطلاعات ارائه مي‌دهد:

1- طراحي و ايجاد پايگاه داده ‌ها (Databank)
2- طراحي CRF (پرسشنامه بانك اطلاعاتي)
3- كد گذاري داده ‌ها(CRF Coding)
4- پايش اطلاعات (Monitoring)
5- تهيه و نصب نرم‌ افزارهاي ورود اطلاعات از طريق شبكه (Web-based Databanks)
6- ورود، پردازش و پاكسازي داده‌ها (Data Entry, Processing, and Clearing)
7- تحلیل آماری داده ها  (Statistical Analysis)

صفحات اجتماعی