صفحات اجتماعی

Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 66 فرزان - خرداد1391 arrow خبر فرزان: اجرای مرحله نخست از ارزشیابی مجلات علوم پزشکی کشور به پایان رسید.
خبر فرزان: اجرای مرحله نخست از ارزشیابی مجلات علوم پزشکی کشور به پایان رسید.

مرحله نخست طرح ارزشيابي مجلات علوم پزشكي كشور مبتنی بر استخراج و ثبت اطلاعات و شاخصهای ساختاری و عملکردی مجلات با موفقیت به پایان رسید. مجری این طرح موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان می باشد و زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت صورت می گیرد.

در این مرحله اطلاعات مربوط به شاخصهای ساختاری و عملکردی مجلات استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت. یکی از مهمترین ویژگیهای این مرحله ارزیابی متدولوژیک یکایک مقالات منتشر شده در 212مجله علوم پزشکی کشور در سال 1389 بوده است.
نتيجه اين ارزشيابي در نهايت به اختصاص امتيازهاي ويژه هر مجله خواهد انجاميد . اين فرآيند فرصتي است تا مجلات علوم پزشكي كشور فارغ از رتبه بندي ها به ترازملي خويش واقف گرديده و بالطبع با ارتقاء سطح تحقيقات و مجلات، ان شاء الله شاهد حضور بيش تر در نمايه هاي بين المللي و توفیق روزافزون مجلات کشورمان باشيم .