صفحات اجتماعی

Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow  خبرنامه شماره 9 فرزان - شهريور 1386 arrow نگارش علمی: چگونه يك بخش مواد و روشهاي خوب براي مقاله خود بنويسيم؟ (قسمت آخر)
نگارش علمی: چگونه يك بخش مواد و روشهاي خوب براي مقاله خود بنويسيم؟ (قسمت آخر)
پيگيري و ارزيابي
يك جزء بسيار مهم در قسمت روشها، نحوه پيگيري و ارزيابي بيماران به خصوص در مطالعات كارآزمايي باليني و هم‌گروهي (كوهورت) مي‌باشد. ذكر مدت زمان ، چگونگي و دفعات پيگيري و  مشكلات انجام اين كار بايد ذكر گردد.

متغيرها
در برخي مقالات، فهرستي از متغيرهاي مطالعه ارايه مي‌شود. بدين ترتيب خواننده بخوبي از آنچه پژوهش و تحقيق بدنبال ثبت آن بوده آگاه مي‌گردد. همچنين اين بخش كمك بسيار خوبي به خواننده جهت تكرار مطالعه است. شيوة حذف متغيرهاي مخدوش كننده را نيز شرح دهيد.

تحليل داده‌ها
اينكه چه روش‌هايي جهت دسته‌بندي داده‌ها و ورود به رايانه مورد استفاده قرار گرفته است در اين بخش مطرح مي‌شود. همچنين ذكر بيان تغييرات مهمي كه به منظور آناليز در داده‌ها ايجاد مي‌شود ضروري است. جهت تجزيه و تحليل نتايج داده‌ها آزمون‌هاي آماري گوناگوني بكار مي‌رود كه مي‌بايد بطور دقيق ذكر شوند. به عنوان مثال لازم است گفته شود كه به منظور بررسي رابطة جنس و متغيرهاي اسمي از آزمون مجذور كاي استفاده شد. به همين ترتيب شرح نوع آزمون آماري در مورد ساير متغيرها نيز ضروري است.

نكته مهمي كه اغلب فراموش مي‌شود اشاره به چگونگي نمايش آماري تحليل داده‌ها در قسمت نتايج است. به عنوان مثال در مورد ميانگين بايد مشخص شود كه نمايش اين مقدار به كداميك از حالتهاي ميانگين به تنهايي، انحراف ميانگين ± ميانگين و معيار ميانگين ± 2 انحراف معيار بوده است. در واقع الگوي كلي نمايش داده‌هاي عددي در اين قسمت بيان مي‌شود تا از تكرار آن در بخش نتايج اجتناب گردد.

از ديگر نكات مهم در اين قسمت، بيان ميزان خطاي مطالعه (مقدار α) و مقدار معني‌دار بودن است.

توصيه مؤكد مي‌شود كه ميزان قدرت مطالعه يا به عبارتي ميزان خطاي β را مطرح كنيد. اگر در مطالعه‌اي اختلاف معني‌داري بين متغيرها مشاهده شود، با بيان قدرت مطالعه نيز ميزان اعتماد به اين اختلاف مشخص
مي‌شود. خطاي β بيان كنندة امكان نتيجة منفي كاذب است؛ به عبارت بهتر امكان آنكه اختلافي يافت نشود، اما چنين اختلافي وجود داشته باشد.

در مورد نرم‌افزار استفاده شده نيز مي توانيد توضيحات لازم نظير نام نرم‌افزار و نسخه آن را بيان كنيد، گرچه ذكر اين مطلب در همه مقالات مرسوم نيست.