صفحات اجتماعی

Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow  خبرنامه شماره 9 فرزان - شهريور 1386 arrow خبر فرزان: برگزاري جلسات نقد مقالات در گروه هاي تخصصي ويرايش متون علمي
خبر فرزان: برگزاري جلسات نقد مقالات در گروه هاي تخصصي ويرايش متون علمي
جلسات نقد و بررسي مقالات با هدف ارتقاء سطح علمي و ساختاري مقالات علمي و پژوهشي به صورت هفتگي در مؤسسه فرزان برگزار مي گردد. اين جلسات با حضور پژوهشگران و صاحبنظران در امرپژوهش، تاليف و ترجمه متون علمي و همچنين كارشناسان امور اپيدميولوژي و آمار برگزار مي شود.
هدف از برگزاري اين جلسات كه گام مهمي در امر تدوين و ساماندهي مقالات علمي و متون پژوهشي است، ابراز نظرات كارشناسانه و حرفه اي در مورد ابعاد مختلف مقالات از جمله ساختار مقاله، مباني علمي و متدولوژيك طرح، تحليلهاي آماري و در نهايت ساختار نگارشي و ويرايش مقاله است.
با هدف پر بارتر نمودن نتايج اين جلسات و بهره وري از مشاركت ساير متخصصين امر وكارشناسان مجرب، مؤسسه فرزان از حضور ساير محققان و پژوهشگران در اين جلسات، با هماهنگي قبلي، استقبال مي نمايد.