header image
Home arrow صفحه اصلي arrow خبرنامه های شماره 54 و 55 فرزان - خرداد و تیر 1390  arrow تجاری سازی: ورود 266 ایده پژوهشی دانشگاه امیرکبیر به بازار مصرف
تجاری سازی: ورود 266 ایده پژوهشی دانشگاه امیرکبیر به بازار مصرف

رئیس دانشگاه امیرکبیر گفت: براساس برنامه پنج ساله دانشگاه باید از هر 3 استاد در دو سال یک ایده پژوهشی تجاری شود و با توجه به حدود 400 عضو هیت علمی تعداد 266 ایده پژوهشی در انتهای دوره 5 ساله دانشگاه به بازار مصرف برسد.
 دکتر علیرضا رهایی تاکید کرد: 266 ایده پژوهشی باید در پایان برنامه پنج ساله دانشگاه به بازار برسد.
وی با اشاره به برنامه 5 ساله این دانشگاه گفت: براساس برنامه پنج ساله دانشگاه صنعتی امیرکبیر، باید از هر 3 استاد در دو سال، یک مورد ایده پژوهشی تجاری شود و با توجه به حدود 400 عضو هیئت علمی تعداد 266 ایده پژوهشی در انتهای دوره پنج ساله دانشگاه به بازار مصرف برسد.
به گفته رئیس دانشگاه امیرکبیر، در محیط دانشگاه، ایده ها را باید به کاربرد تجاری سازی نزدیک کرد و ایده ای که به عنوان ایده اولیه مطرح می شود اینگونه است که استادان عناوینی را در قالب برنامه های تحقیقاتی مطرح می کنند، بنابراین باید این راه را برای دانشجویان نیز باز گذاشت تا ایده های مطرح شده از سوی آنان مورد ارزیابی قرار گرفته و مسیر تکاملی را طی کند.
وی تاکید کرد: زمینه لازم از مسیر انجمن های علمی دانشگاه باز شده تا دانشجویان ایده های قابل طرح خود را مطرح کنند و ارزیابی و غربال اولیه ای بر روی ایده ها صورت گیرد.

صفحات اجتماعی