Skip to content

آموزشهای سردبیری: مسئولیتهای عمده سردبیران مجلات پزشکی

بسیاری از افرادی که به عنوان سردبیر مجلات علوم پزشکی انتخاب می شوند، دارای سوابق و افتخارات علمی همچون پژوهشگر نمونه، نویسندگی مقالات معتبر علمی، داوری مقالات، عضویت در هیات سردبیری و دستیار سردبیر هستند. با این وجود ممکن است آنها از بسیاری از مسئولیتهایی که باید به عنوان سردبیر عهده دار آن شوند مطلع نباشند. آگاهی از مسئولیتهای سردبیر، مهارت سردبیر را در اداره امور ارتقا داده و موجب بهبود کیفی کار سردبیر می شود. در این شماره و شماره های آتی خبر نامه الکترونیک فرزان، قصد داریم مطالبی پیرامون مسئولیتهای عمده سردبیران مجلات علوم پزشکی ارائه نماییم که مطالعه آنها را، به ویژه به سردبیران جوان که به تازگی عهده دار سمت سردبیری شده اند، توصیه می نماییم.

مسئولیتهای عمده سردبیران مجلات پزشکی به شرح زیر است:

 

مسئولیت در برابر خوانندگان: سردبیران باید از نیازها و علائق خوانندگان مجله و مخاطبین خود به خوبی با خبر باشند.
مسئولیت حفظ و رعایت حقوق افراد انسانی و حیوانات مورد مطالعه.
مسئولیت در برابر محتویات مجله: سردبیران باید از موضوع، نوع و محتوای مقالاتی که در مجله چاپ می شود، به خوبی آگاه باشند.
مسئولیت تعیین سیاستهای مربوط به نویسندگان و ارسال نسخه های دست نویس.
مسئولیت تعیین سیاستهای مربوط به نحوه ارزیابی نسخه های ارسال شده، فارغ از اینکه برای چاپ پذیرش شوند یا نشوند.
مسئولیت محافظت از نسخ ارسال شده و محرمانه نگهداشتن نتیجه تحقیقات در طول مدت ارزیابی مقالات.
سردبیران باید جرأت و جسارت تصمیم گیری و ایستادن بر سر تصمیمات خود را داشته باشند و همچنین در صورت لزوم، شجاعت بازنگری در تصمیمات نادرست خود و اصلاح آنها را داشته باشند.
سردبیران نه تنها باید به بهبود و ارتقای مقالات ارسال شده کمک کنند، بلکه باید خود را در راه ارتقای کیفی پژوهشها در زمینه های مربوطه نیز سهیم بدانند.
سردبیران باید خود را برای مواجه شدن با هرگونه خطا و رویداد پیش بینی نشده آماده کنند.
سردبیران باید استقلال هیأت سردبیری را حفظ کنند.
سردبیران نباید هیچگونه رابطه شخصی یا مالی با مسئولیتهای سردبیری خود برقرار کنند.
سردبیران باید برای آینده مجلات خود، برنامه ای دقیق و منظم داشته باشند.

خبرهای تصویری