Skip to content

اخبار دانشگاهی:ایجاد دو مرکزرشد درحوزه مهندسی پزشکی و فرآورده های دارویی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

مدیر امور تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران از ایجاد دو مرکز رشد در این دانشگاه در حوزه های مهندسی پزشکی و فرآورده های دارویی خبر داد.

دکتر مازیار مرادی لاکه در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: راه اندازی این دو مرکز رشد جزئی از اولویت های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران است و اکنون در حال امکان سنجی برای تعیین مکان جهت این دو مرکز رشد هستیم.
مرادی خاطرنشان کرد: این دو مرکز رشد در حوزه های مهندسی پزشکی – تجهیزات پزشکی و فرآورده های دارویی بیولوژیک ایجاد می شوند.

وی با اشاره به وجود ۱۸ مرکز تحقیقاتی مصوب در دانشگاه علوم پزشکی گفت: دو مرکز تحقیقاتی جدید که به تازگی در شورای گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت به تصویب رسیده است نیز کار خود را در دانشگاه آغاز می کنند.

مدیر امور تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران اضافه کرد: مراکز تحقیقاتی “مقاومت های میکروبی” و “بهداشت کار” مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند.

خبرهای تصویری