Skip to content

اخبار دانشگاهی: رتبه بندی دانشگاه های کشور بر اساس نظام رتبه بندی Scimago

نظام رتبه بندیScimago در تازه ترین گزارش خود، وضعیت برونداد علمی و رتبه بین المللی، منطقه‌ای و کشوری ۴۵ دانشگاه برگزیده کشور در میان ۳۲۹۰ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی از ۱۰۶ کشور جهان را بررسی و اعلام کرد.
در نظام رتبه‏ بندی Scimago Institutions Rankings، برونداد علمی هر دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی برگزیده بر مبنای هفت شاخص مختلف شامل تعداد مقالات (O)، درصد مقالات دارای همکاریهای بین المللی (IC) ، تاثیر نرمال سازی شده تحقیقات (NI)، مقالات با کیفیت بالا (Q1)، اختصاصیت تحقیقات (Spec)، نرخ برتری (Exc)  و داشتن نقش رهبری در تولیدات علمی (Leadership)  بررسی می شود.
شاخص تاثیر نرمال سازی شده تحقیقات، نشانگر تعداد ارجاعات به مقالات یک موسسه تحقیقاتی نسبت به متوسط جهانی است.در شاخص NI، عدد بیش از یک نشان دهنده آن است که مقالات موسسه علمی مورد بررسی بیش از متوسط جهانی مورد ارجاع قرار گرفته است.
شاخص مقالات با کیفیت بالا، نشانگر درصد مقالات یک موسسه است بر اساس شاخص تاثیر مجلات در ۲۵ درصد نخست مجموعه مجلات نمایه شده در Scopus شده به چاپ رسیده‏ اند .
شاخص اختصاصی تحقیقات، نشان‌دهنده میزان تمرکز تحقیقات در هر موسسه علمی بر گرایش‏‏های علمی خاص است. شاخص SI، نشانگر میزان تمرکز تحقیقات در یک دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی بر روی گرایش‌های علمی مشخص است که با اعداد بین صفر (عدم تمرکز تحقیقات) تا یک (تمرکز کامل بر روی یک گرایش علمی) نمایش داده می‌شود.
شاخص نرخ برتری نشان دهنده درصد مقالات یک موسسه است که جز ۱۰ درصد برتر مقالات پرارجاع در پایگاه اطلاعات علمی Scopus قرار دارند. شاخص داشتن نقش رهبری در تولیدات علمی نشانگر تعداد مقالاتی است که نویسنده مسئول در آنها وابسته به دانشگاه تحت بررسی است.
خلاصه‏ ای از وضعیت برونداد علمی ۴۵ دانشگاه‌ و مرکز تحقیقاتی برگزیده کشور ایران از دیدگاه شاخص‏های بکار گرفته در نظام رتبه‌بندی Scimago Institutions Rankings در جدول ارائه شده است.
در سال ۲۰۱۲ میلادی، با اضافه شدن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تعداد دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظام رتبه بندیScimago  به ۸ مورد افزایش یافت.
مقایسه رتبه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ویرایش سال ۲۰۱۲ میلادی نظام رتبه بندی Scimago نسبت به ویرایش قبلی (سال ۲۰۱۱ میلادی) نیز در جداول زیر ذکر شده است.

خلاصه‏ وضعیت برونداد علمی ۴۵ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی ایران در نظام رتبه‏

بندیScimago Institutions Rankings

 

 

ردیف

نام دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی

رتبه جهانی

رتبه در منطقه خاورمیانه

رتبه کشوری

برونداد علمی

۱

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۳۱

۲

۱

۱۲۶۷۸

۲

دانشگاه تهران

۲۵۹

۵

۲

۱۱۵۳۵

۳

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴۰۲

۷

۳

۸۲۷۱

۴

دانشگاه صنعتی شریف

۴۶۴

۱۰

۴

۷۱۱۸

۵

دانشگاه امیرکبیر

۵۸۵

۱۶

۵

۵۷۵۷

۶

دانشگاه تربیت مدرس

۵۹۵

۱۷

۶

۵۶۸۷

۷

دانشگاه علم و صنعت ایران

۶۶۷

۲۰

۷

۴۹۷۵

۸

دانشگاه شیراز

۹۲۲

۳۳

۸

۳۴۸۳

۹

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۰۷۹

۴۰

۹

۲۹۵۹

۱۰

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۰۸۴

۴۲

۱۰

۲۹۲۷

۱۱

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

۱۰۸۹

۴۴

۱۱

۲۹۰۲

۱۲

دانشگاه شهید بهشتی

۱۰۹۴

۴۶

۱۲

۲۸۹۱

۱۳

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۱۱۷۹

۵۱

۱۳

۲۵۶۲

۱۴

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

۱۲۳۳

۵۵

۱۴

۲۴۳۴

۱۵

دانشگاه تبریز

۱۲۶۶

۵۶

۱۵

۲۳۶۵

۱۶

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۱۵۳۱

۶۵

۱۶

۱۸۲۲

۱۷

دانشگاه اصفهان

۱۶۰۷

۷۳

۱۷

۱۷۰۲

۱۸

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۱۶۱۷

۷۵

۱۸

۱۶۸۵

۱۹

دانشگاه پیام نور

۱۷۱۲

۸۲

۱۹

۱۵۶۷

۲۰

انستیتو تحقیقات در علوم بنیادی

۱۷۵۷

۸۴

۲۰

۱۵۱۰

۲۱

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۸۳۹

۸۶

۲۱

۱۴۲۰

۲۲

دانشگاه مازندران

۱۸۸۵

۸۹

۲۲

۱۳۷۴

دانشگاه شهید باهنر کرمان: رتبه جهانی ۱۹۰۳، رتبه در خاورمیانه ۹۲، رتبه کشوری ۲۳، برونداد علمی ۱۳۶۰
دانشگاه بوعلی سینا: رتبه جهانی ۲۰۱۸، رتبه در خاورمیانه ۱۰۴، رتبه کشوری ۲۴، برونداد علمی ۱۲۴۷
دانشگاه گیلان: رتبه جهانی ۲۰۴۸، رتبه در خاورمیانه ۱۰۶، رتبه کشوری ۲۵، برونداد علمی ۱۲۲۷
دانشگاه رازی: رتبه جهانی ۲۱۵۳، رتبه در خاورمیانه ۱۰۹، رتبه کشوری ۲۶، برونداد علمی ۱۱۲۳
دانشگاه ارومیه: رتبه جهانی ۲۲۱۹، رتبه در خاورمیانه ۱۱۲، رتبه کشوری ۲۷، برونداد علمی ۱۰۷۲
دانشگاه شهید چمران اهواز: رتبه جهانی ۲۳۶۷، رتبه در خاورمیانه ۱۱۶، رتبه کشوری ۲۸، برونداد علمی ۹۶۶
دانشگاه تربیت معلم تهران: رتبه جهانی ۲۴۲۸، رتبه در خاورمیانه ۱۱۸، رتبه کشوری ۲۹، برونداد علمی ۹۲۲
دانشگاه شاهد: رتبه جهانی ۲۴۹۰، رتبه در خاورمیانه ۱۲۱، رتبه کشوری ۳۰، برونداد علمی ۸۸۴
انستیتو پاستور ایران: رتبه جهانی ۲۵۵۹، رتبه در خاورمیانه ۱۲۵، رتبه کشوری ۳۱، برونداد علمی ۸۳۵
دانشگاه کاشان: رتبه جهانی ۲۵۷۴، رتبه در خاورمیانه ۱۲۶، رتبه کشوری ۳۲، برونداد علمی ۸۳۰
دانشگاه یزد: رتبه جهانی ۲۶۲۲، رتبه در خاورمیانه : ۱۳۱، رتبه کشوری ۳۳ ، برونداد علمی ۸۰۱
دانشگاه الزهرا: رتبه جهانی ۲۶۹۷، رتبه در خاورمیانه ۱۳۴، رتبه کشوری ۳۴، برونداد علمی ۷۵۷
دانشگاه زنجان: رتبه جهانی ۲۷۱۲، رتبه در خاورمیانه ۱۳۷، رتبه کشوری ۳۵، برونداد علمی ۷۴۷
بیمارستان شریعتی: رتبه جهانی ۲۷۲۴، رتبه در خاورمیانه ۱۳۸، رتبه کشوری ۳۶، برونداد علمی ۷۴۲
دانشگاه شاهرود: رتبه جهانی ۲۸۹۰، رتبه در خاورمیانه ۱۴۶، رتبه کشوری ۳۷، برونداد علمی ۶۴۹
دانشگاه سیستان و بلوچستان: رتبه جهانی ۳۰۱۵، رتبه در خاورمیانه ۱۵۴، رتبه کشوری ۳۸، برونداد علمی۵۷۷
دانشگاه محقق اردبیلی: رتبه جهانی ۳۰۳۶، رتبه در خاورمیانه ۱۵۵، رتبه کشوری ۳۹، برونداد علمی ۵۶۷
دانشگاه تحصیلا تکمیلی علوم پایه زنجان: رتبه جهانی ۳۱۴۸، رتبه در خاورمیانه ۱۵۹، رتبه کشوری ۴۰، برونداد علمی ۴۹۴
دانشگاه اراک: رتبه جهانی ۳۱۷۰، رتبه در خاورمیانه ۱۶۰، رتبه کشوری ۴۱، برونداد علمی ۴۸۱
مرکز تحقیقات مواد و انرژی: رتبه جهانی ۳۲۱۵، رتبه در خاورمیانه ۱۶۳، رتبه کشوری ۴۲، برونداد علمی ۴۴۲
دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل: رتبه جهانی ۳۲۶۱، رتبه در خاورمیانه ۱۶۴، رتبه کشوری ۴۳، برونداد علمی ۳۳۹
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان: رتبه جهانی ۳۲۷۲، رتبه در خاورمیانه ۱۶۵، رتبه کشوری ۴۴، برونداد علمی ۳۱۶
دانشگاه صنعتی شیراز: رتبه جهانی ۳۲۷۹، رتبه جهانی ۱۶۶، رتبه کشوری ۴۵، برونداد علمی ۳۰۰

مقایسه رتبه های دانشگاههای علوم پزشکی

مقایسه دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت در دو رتبه جهانی در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ نشان می دهد که دانشگاه علوم پزشکی تهران که در سال ۲۰۱۱ دارای رتبه ۴۶۴ بود حال در سال ۲۰۱۲ به رتبه ۴۰۲ دست یافته است.
رتبه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۲۰۱۱ اعلام نشده بود اما در سال ۲۰۱۲ این دانشگاه رتبه جهانی ۱۰۸۹ را کسب کرد.
رتبه دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۳۵۱ و در سال ۲۰۱۲ میلادی به رتبه ۱۱۷۹ ارتقا یافت. دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز با صعود از ۱۹۶۴ در سال ۲۰۱۱ به رتبه ۱۵۳۱ در سال ۲۰۱۲ دست یافت.
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز از رتبه ۲۰۲۴ به رتبه ۱۶۱۷ رسید و همچنین دانشگاه علوم پزشکی مشهد از رتبه ۱۹۰۵به رتبه ۱۸۳۹ رسیده است.
در این میان انستیتو پاستور ایران نیز با رشدی ناچیز از رتبه ۲۵۹۹ در سال ۲۰۱۱ به رتبه ۲۵۵۹ در سال ۲۰۱۲ رسیده و پس از آن بیمارستان شریعتی بدون تغییر در دو سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در رتبه ۲۷۲۴ ثابت مانده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها