Skip to content

اخبار دانشگاهی: روساى دانشگاه هاى علوم پزشکى اردبیل،زاهدان، هرمزگان و همدان منصوب‌شدند.

با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و موافقت رئیس جمهور، روسای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل، زاهدان، هرمزگان و همدان منصوب شدند.

با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تایید رئیس جمهور ، دکتر فرهاد پورفرضی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل، دکتر منصور شکیبا به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان، دکتر محمد شکاری به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان و دکتر رضـا صفی‌ آریان بـه عنـوان رئیـس دانـشگاه علـوم پزشکی و خدمـات بهداشـتی و درمـانـی هـمدان منصوب شدند.

این افراد توسط دکتر مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تصدی این مسئولیت ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شده بودند. این مصوبات از سوی دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شده است.

خبرنامه الکترونیک فرزان برای این عزیزان و دیگر روسای ارجمند دانشگاه های علوم پزشکی کشور آرزوی توفیق می نماید.

خبرهای تصویری