Skip to content

اخبار دانشگاهی: شبکه شرکت های دانش بنیان دانشگاه صنعتی شریف تشکیل می شود.

ایجاد شبکه ای متشکل از فارغ التحصیلان و شرکت های دانش بنیان برخاسته از دانشگاه صنعتی شریف در گردهمایی شرکت های دانش بنیان این دانشگاه، در دستورکار قرار خواهد گرفت.

دانشگاه صنعتی شریف در راستای گسترش تعامل بین فارغ التحصیلان، شرکت ها و دانشگاه و ارزش آفرینی بیشتر برای کشور، گردهمایی را با عنوان «نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و فن آور دانشگاه صنعتی شریف» برگزار می کند.

موضوع تجاری سازی فناوری و ایجاد شرکت های زایشی مبتنی بر یافته ها و دستاوردهای تحقیقاتی و فناورانه یکی از رویکردهای کلیدی حاکم بر دانشگاه های پیشرو دنیا به شمار می آید.

با توجه به موفقیت حاصله در نتیجه فعالیت های فارغ التحصیلان و استادان دانشگاه صنعتی شریف جهت ثروت آفرینی و ایجاد شرکت های دانش بنیان و با هدف بررسی نقش این دانشگاه در جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان، در نظر است تا «شبکه ای متشکل از فارغ التحصیلان و شرکت های دانش بنیان برخاسته از این دانشگاه» ایجاد شود تا ضمن تعریف خدمات متقابل دانشگاه و شرکت ها، به بررسی نحوه گسترش تعاملات میان فارغ التحصیلان، شرکت ها و دانشگاه و ارزش آفرینی بیشتر برای خانواده صنعتی شریف و کشور بپردازد.

خبرهای تصویری