Skip to content

اخبار دانشگاهی: ماموریت و سهم دانشگاههای علوم پزشکی در نقشه جامع علمی تعیین شد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به تعیین شاخص های تحقیقات در نقشه جامع علمی کشور گفت: ماموریت های دانشگاه ها بر اساس توان دانشگاهها و سهم آنها در تحقق نقشه جامع علمی کشور تعیین شد.

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: به رئیس و معاون دانشگاه ماموریت داده شده است که این موضوع را پیگیری کنند که در ۵ سال آینده چه میزان از این ماموریت را اجرا خواهند کرد.

وی گفت: شاخص هایی که بر اساس آن باید در منطقه اول شویم در حوزه تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت استخراج شده است. در واقع اکنون مشخص است که با چه رشدی باید حرکت کنیم و چه میزان تولید داشته باشیم.

دکتر قانعی اضافه کرد: سهم دانشگاههای علوم پزشکی برای اجرایی کردن این شاخصها نیز با آمار دقیق محاسبه شده است. برای این کار در ابتدا بودجه، میزان اعضای هیئت علمی و توان دانشگاهها مشخص شد.

وی گفت: میزان تولیدات علمی و مراکز رشد و محصولات در این شاخصها تعیین شده است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به تعیین شاخصها و در نظر گرفتن در تعیین میزان ماموریتهای دانشگاهها گفت: سهم دانشگاهها و تکلیف قانونی دانشگاهها در تحقق نقشه جامع علمی کشور روشن است و از این پس نیز موضوع ارتباط ما با دانشگاهها بر میزان تحقق این ماموریت ها استوار خواهد بود. یعنی چه میزان از تحقیقات اجرایی شده است.

وی یادآور شد: سهم دانشگاهها در گروه یک که شامل ۹ دانشگاه علوم پزشکی تیپ یک هستند مشخص شده است. ضمن اینکه این دانشگاهها ۶۰ درصد هیئت علمی علوم پزشکی را شامل می شوند.

دکتر قانعی افزود: سهم دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو و سه که ۴۰ درصد باقیمانده اعضای هیئت علمی را تشکیل می دهند هنوز تعیین نشده است و در دیدار با روسای دانشگاههای این گروه این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.

وی گفت: این سهم به صورت بیانیه های مشترک میان روسای دانشگاهها و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تنظیم می شود.

خبرهای تصویری