Skip to content

اخبار کتاب: شبکه مولفان و مترجمان در علوم پزشکی تشکیل می شود.

شبکه مؤلفان، مترجمان و ویراستاران در حوزه علوم پزشکی با همت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تشکیل می شود.

در مرحله اول تشکیل شبکه، فرم هایی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در اختیار مؤلفان، مترجمان و ویراستاران قرار می گیرد تا با تکمیل اطلاعات به ایجاد این شبکه کمک کنند.

کلیه ناشران کتب پزشکی می توانند مشخصات خود را در فرم های مربوطه ارائه داده و در تشکیل این شبکه همکاری کنند.

در حال حاضر چاپ و تکثیر کتب پزشکی یکی از فعالیتهای مهم و تعیین کننده در روند تکامل و رشد دانشگاه های علوم پزشکی در دنیا است و بیشتر دانشگاهها ضمن بهره برداری از ابزارهای جدید تکنولوژی اطلاعات، موضوعات مورد توجه را نیز بسط و گسترش می دهند.

خبرهای تصویری