Skip to content

ارزشیابی پژوهشی: جداول نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در سال ۸۹ را اعلام و ۲۴ مرکز تحقیقاتی حائز رتبه را معرفی کرد.
بر اساس ارزشیابی اعلام شده از سوی گروه نظارت و ارزشیابی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، ۲۴ مرکز تحقیقاتی توانسته اند در مقایسه با مراکز تحقیقاتی هم رده خود بهترین عملکرد را داشته باشند.
مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در دو گروه بالینی و علوم پایه و بر اساس ردیف مستقل بودجه و با سابقه فعالیت مورد نظر درجه بندی شده اند. همچنین امتیاز ارزشیابی سال ۱۳۸۹ و نمره Z مراکز تحقیقاتی، امتیاز شاخص تولید دانش، امتیاز شاخص ظرفیت سازی و امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی نیز در نظر گرفته شده است.
مراکز تحقیقاتی بالینی “غدد و متابولیسم” از دانشگاه علوم پزشکی تهران، “روانپزشکی” دانشگاه علوم پزشکی تهران، “گوارش و کبد” از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله به ترتیب در میان مراکز دارای ردیف مستقل بودجه، فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از ۳ سال فعالیت، فاقد ردیف مستقل بودجه با یک تا سه سال فعالیت رتبه های اول را به خود اختصاص داده اند.

جدول ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکی بالینی کشور

موضوع

مراکز تحقیقاتی بالینی دارای ردیف مستقل بودجه

رتبه

نام مرکز

نام دانشگاه

امتیاز کسب شده

اول

مرکز تحقیقاتی غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۹ هزار و ۹۲۲ امتیاز

دوم

مرکز تحقیقاتی گوارش و کبد

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۹ هزار و ۲۵۹ امتیاز

سوم

مرکز تحقیقاتی غدد درون ریز و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

۴ هزار و ۴۸۸ امتیاز

موضوع

مراکز تحقیقاتی بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از ۳ سال فعالیت

رتبه

نام مرکز

نام دانشگاه

امتیاز کسب شده

اول

مرکز روانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳ هزار و ۲۸۵ امتیاز

دوم

چشم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳ هزار و ۷۰ امتیاز

سوم

سرطان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲ هزار و ۵۸۹ امتیاز

موضوع

مراکز تحقیقاتی بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با یک تا سه سال فعالیت

رتبه

نام مرکز

نام دانشگاه

امتیاز کسب شده

اول

مرکز تحقیقات گوارش و کبد

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

۲ هزار و ۵۱۸ امتیاز

 دوم

 جراحی و پیوند قلب

دانشگاه علوم پزشکی تهران

یک هزار و ۵۶۶ امتیاز

 سوم

مرکز تحقیقات گوارش و کبد

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

یک هزار و ۵۲۱ امتیاز

همچنین مراکز تحقیقاتی علوم پایه (بیومدیکال) “علوم کاربردی دارویی” از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، “ریز فناوری دارویی” از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، “تحقیقات پزشکی تولید مثل” از جهاد دانشگاهی، به ترتیب در میان مراکز دارای ردیف مستقل بودجه، فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از ۳ سال فعالیت، فاقد ردیف مستقل بودجه با یک تا سه سال فعالیت رتبه های اول را به خود اختصاص داده اند.

جدول ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکی بیومدیکال کشور

موضوع

مراکز تحقیقاتی بیومدیکال دارای ردیف مستقل بودجه

رتبه

نام مرکز

نام دانشگاه

امتیاز کسب شده

اول

مرکز تحقیقاتی علوم کاربردی دارویی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۶ هزار  و ۹۵۰ امتیاز

دوم

علوم دارویی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 ۶ هزار و ۴۶۶ امتیاز

سوم

علوم سلولی(رویان )

جهاد دانشگاهی

۴ هزار و ۹۰۳ امتیاز

موضوع

مراکز تحقیقاتی بیومدیکال فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از ۳ سال فعالیت

رتبه

نام مرکز

نام دانشگاه

امتیاز کسب شده

اول

مرکز ریز فناوری دارویی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۳ هزار و ۵۰۱ امتیاز

دوم

ریز فناوری پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳ هزار و ۱۸۴ امتیاز

سوم

مرکز تحقیقات انتقال خون

سازمان انتقال خون

۳ هزار و ۷۶ امتیاز

موضوع

مراکز تحقیقاتی بیومدیکال فاقد ردیف مستقل بودجه با یک تا سه سال فعالیت

رتبه

نام مرکز

نام دانشگاه

امتیاز کسب شده

اول،

مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل

جهاد دانشگاهی

۲ هزار و ۴۲۱ امتیاز

 دوم

آزمایشگاه غذا و دارو

معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت

یک هزار و ۴۲۱ امتیاز

 سوم

مرکز بهره برداری از دانش سلامت

دانشگاه علوم پزشکی تهران

یک هزار و ۱۷۹ امتیاز

خبرهای تصویری