Skip to content

ارزشیابی پژوهشی: سامانه علم و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی ارزشیابی شد.

نتایج ارزشیابی سامانه علم و فناوری در ۴۷ دانشگاه علوم پزشکی و موسسه آموزشی مرتبط با علوم پزشکی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ارزشیابی شاخص های موجود میزان تعامل دانشگاهها، کیفیت سامانه علم و فناوری، تعداد منابع اطلاعاتی الکترونیکی و تعداد پایگاههای عرضه اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس این ارزشیابی که از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شده است، ۹ دانشگاه علوم پزشکی تیپ یک، ۲۴ دانشگاه علوم پزشکی تیپ دو و ۱۴ دانشگاه علوم پزشکی تیپ سه امتیاز بندی شده اند.

در میان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک، دانشگاه های علوم پزشکی تهران با ۳۲۵ امتیاز، ایران با ۳۲۵ امتیاز و کرمان با ۳۲۵ امتیاز در صدر قرار گرفته اند همچنین در میان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو، دانشگاه های علوم پزشکی یزد با ۳۲۵ امتیاز، زاهدان با ۳۲۰ امتیاز و مازندران و اردبیل با ۳۱۰ امتیاز در صدر قرار دارند.

دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه نیز در این بررسی مورد ارزشیابی قرار گرفته اند و دانشگاه های علوم پزشکی یاسوج با ۳۲۵ امتیاز و قم با ۳۲۰ امتیاز در صدر این دانشگاهها قرار گرفته اند.

وجود سامانه علم و فناوری فعال در دانشگاههای علوم پزشکی معیاری برای سنجش فعالیت های علمی آن دانشگاهها در عرصه منابع اطلاعاتی و پایگاههای عرضه اطلاعات است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها