Skip to content

ارزشیابی پژوهش: اجرای طرح ارزشیابی مجلات علوم پزشکی کشور

در هشتمین سال فعالیت فرزان، طرح ارزشیابی مجلات علوم پزشکی کشور توسط موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان (به عنوان مجری طرح) صورت گرفت و گزارش نهایی آن در شهریور ماه سال جاری به کمیسیون نشریات علوم پزشکی وزارت بهداشت تقدیم شد. این طرح با هدف ارزشیابی کمی و کیفی نشریات علوم پزشکی کشور و رتبه بندی مجلات به مرحله اجرا درآمد.

در این طرح، از میان ۱۴۳ مجله علوم پزشکی کشور دارای رتبه علمی پژوهشی، ۱۳۳ مجله مورد ارزشیابی قرار گرفت. از نتایج قابل توجه در این ارزشیابی، پیشرفت مجلات کشورمان در زمینه حضور در نمایه های بین المللی است بنحویکه در طول ۴ سال گذشته، تعداد مجلات پذیرفته شده از کشورمان در نمایه معتبر ISI (SCI) از ۱ مجله به ۱۸ مجله و در Pubmed از ۱ مجله به ۶ مجله افزایش یافته است.

پیش از اجرای این طرح، ارزشیابی و رتبه بندی مجلات در هیچ یک از گروه های پزشکی و غیرپزشکی در سطح کشور به اجرا درنیامده بود و این طرح، نخستین برنامه ارزشیابی و رتبه بندی مجلات در سطح کشور محسوب می گردد که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – معاونت تحقیقات و فناوری (کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور) و با همکاری موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان به مرحله اجرا درآمده است.

خبرهای تصویری