Skip to content

استعدادهای درخشان: امکان تحصیل همزمان دانشجویان دکتری حرفه ای در دکتری تخصصی

نماینده نخبگان در شورای عالی استعداد درخشان وزارت بهداشت جزئیات تحصیل همزمان دانشجویان دوره دکتری حرفه ای در دوره دکتری تخصصی (Ph.D) را تشریح کرد.

دکتر سید حمید جمال الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آیین نامه اجرایی تحصیل همزمان برای دانشجویان دوره دکتری حرفه ای در دکتری تخصصی نیز بر اساس مصوبه شورای عالی استعداد درخشان وزارت بهداشت به زودی تدوین می شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نظر وزیر بهداشت مبنی بر ایجاد فرصت برای کلیه دانشجویان علوم پزشکی که دارای استعدادهای ویژه هستند، این مصوبه می تواند زمینه مفیدی را برای ارتباط هرچه بهتر علوم پایه و بالینی فراهم کند.

نماینده نخبگان در شورای عالی استعداد درخشان وزارت بهداشت تاکید کرد: بر اساس این مصوبه این امکان فراهم می شود که دانشجویان شاغل در رشته پزشکی بتوانند در پایان دوره فیزیوپاتولوژی در یک رشته دکتری تخصصی (Ph.D) به تحصیل همزمان بپردازند و هر چه بیشتر ارتباط میان علوم پایه و بالینی را درک کنند. در واقع در این صورت است که دانشجویان با اهمیت بخش علوم پایه در رشته پزشکی بیشتر آشنا می شوند.

وی این اقدام را یکی از مهمترین تحولات حوزه دانشجویان استعداد درخشان علوم پزشکی برشمرد و گفت: این آیین نامه می تواند دغدغه ادامه تحصیل را برای دانشجویان استعداد درخشان رفع کند.

دکتر جمال الدینی خاطرنشان کرد: آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان دانشگاههای علوم پزشکی که در دو سال اخیر در دانشگاههای علوم پزشکی اجرا شده توانسته است نوآوری هایی را در حوزه های ادامه تحصیل دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای، دوره دستیاری تخصصی بالینی ایجاد کند.

خبرهای تصویری