Skip to content

استعدادهای درخشان: جزئیات حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی با موضوع نخبگان

بنیاد ملی نخبگان از پایان نامه های دانشجویی کارشناسی ارشد و دکتری با موضوعات مرتبط با نخبگان، اختراعات، نوآوری و پژوهشهای علمی حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ملی نخبگان بنا بر مأموریت خود مبنی بر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای شناسایی، هدایت و حمایت از نخبگان کشور در زمینه‌های مختلف و حسب لزوم رعایت نگاهی علمی در مجموعه امور مرتبط با مأموریت‌ها درصدد است از پایان‌نامه‌های دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای و دکتری تخصصی پشتیبانی کند.

پایان نامه های دانشجویی باید به بررسی مبانی نظری مفهوم نخبگی و روشهای علمی شناسایی آن، نظام مناسب شناسایی، جذب و هدایت استعدادهای برتر و نخبگان، مفاهیم اختراع، اکتشاف، نوآوری و روشهای علمی ارزیابی آنها، مطالعات تطبیقی تجربیات بین المللی درباره نخبگان، راهکار‌های افزایش تأثیر‌گذاری نخبگان در سطوح مختلف ملی، آسیب‌شناسی برنامه‌های موجود در حوزه‌های شناخت، جذب و هدایت استعدادهای برتر و نخبگان بپردازند.

برنامه‌ریزی راهبردی بنیاد ملی نخبگان، نیاز سنجی روانی – عاطفی و شغلی – اجتماعی استعدادهای برتر و نخبگان، اخلاق و فرهنگ نخبگی، نخبگان تمدن ایرانی – اسلامی و نظام چرخش نخبگان سایر محورهای مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان برای حمایت از پایان نامه های دانشجویی است.

بنیاد تعدادی از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری را که موضوع آنها دربرگیرنده یکی یا بخشی از محورهای پژوهشی باشد مورد حمایت مالی قرار می‌دهد. سقف این حمایت برای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد ۳۰ میلیون ریال و برای رساله‌های دکتری ۶۰ میلیون ریال است.

خبرهای تصویری