Skip to content

انتصاب: سرپرست آموزش مداوم جامعه پزشکی منصوب شد.

دکتر احمد عامری از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان سرپرست مداوم جامعه پزشکی، آموزش عمومی، ارتقاء و تعیین کننده‌های سلامت تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی دکتر احمد عامری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران را طی حکمی با حفظ مسئولیتهای علمی و آموزشی به سمت مشاور و سرپرست آموزش مداوم جامعه پزشکی، آموزش عمومی، ارتقاء و تعیین کننده‌های سلامت منصوب کرد.

دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی، آموزش عمومی، ارتقاء و تعیین کننده‌های سلامت پس از نهایی شدن ساختار جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده است.

موسسه فرزان ضمن تبریک این انتصاب شایسته، برای ایشان آرزوی توفیق دارد.

خبرهای تصویری