Skip to content

انجمنهای علمی – پژوهشی: ایجاد شبکه اعضای انجمنهای علمی پزشکی

دبیر کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی از ایجاد شبکه میان اعضای انجمنهای علمی و فعال کردن بحث نظارت کارشناسی انجمنهای گروه پزشکی خبر داد.

دکتر نادر ممتازمنش همچنین از تلاش وزارت بهداشت برای کمک به انجمنها جهت فعال کردن سایت اینترنتی انجمنها خبر داد.

دکتر ممتازمنش گفت : انجمنها می توانند در پروژه ارتقاء وضعیت آموزش پزشکی فعالیت کنند و در آینده نیز نحوه تخصیص بودجه به سوی انجمنهایی سوق پیدا می کند که دچار مشکل هستند.

وی افزود: دیدگاه وزارت بهداشت نسبت به انجمنهای علمی گروه پزشکی به عنوان سازمانهای غیردولتی استفاده از توانمندی تخصصی آنها در امور نظارتی و فعالیتهای علمی و آموزشی است که از آنها انتظار می رود.

دبیر کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی یادآور شد: تهیه دستور العمل درمانی، پیشگیری، آموزشی در رشته های تخصصی از سوی انجمنهای علمی گروه پزشکی و ارتباط بیشتر با اعضا از جمله برنامه هایی است که وزارتخانه برای فعالیت بیشتر انجمنها در نظر دارد.

وی با اشاره به فعالیتهای انجمنهای گروه پزشکی در حیطه انتشارات و مجلات خاطرنشان کرد: انجمنها در حوزه نشر و مجله فعالیت دارند و باید در حوزه تخصصی خود به نحو موثرتری فعالیت کنند.

دکتر ممتازمنش لزوم ارتباطات بین المللی در فعالیتهای انجمنهای گروه پزشکی را مورد تأکید قرار داد و افزود: این فعالیتها می تواند در حیطه پروژه های مشترک معتبر علمی از سوی انجمنها طراحی شود و ضمن شناساندن توانمندیهای پزشکی ایران به دنیا بتوانند از توانایی آن مراکز معتبر نیز در مسیر آموزش و پژوهش بهره گیرند.

خبرهای تصویری