Skip to content

برنامه ریزی پژوهش: استراتژی هم افزایی مراکز تحقیقاتی با ایجاد پژوهشگاه در دانشگاه علوم پزشکی تهران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، استراتژی این دانشگاه را درباره مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی بر مبنای توسعه علمی و تاسیس پ‍ژوهشگاهها برشمرد و از تأسیس پژوهشگاه در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی در جلسه با روسای ابقاء شده مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق تاکید کرد استراتژی دانشگاه ادغام مراکز تحقیقاتی نیست بلکه هدف دانشگاه توسعه علمی و تاسیس پ‍ژوهشگاهها است.

وی افزود: هم افزایی مراکز تحقیقاتی باعث گسترش فعالیتهای پژوهشی دانشگاه شده و ما از هر پیشنهاد و ایده جدید برای توسعه فعالیتهای علمی استقبال می کنیم.

دکتر لاریجانی افزوده شدن مراکز تحقیقاتی جدید دانشگاه “ایران” به دانشگاه علوم پزشکی تهران را فراهم شدن شرایطی برای ایجاد پژوهشکده، پژوهشگاه و رشته ها و برنامه های بین رشته ای برشمرد و گفت: هدف ما این است که در پژوهش و آموزش بتوانیم کارهای جدید را به هم اضافه کنیم.

همچنین در ادامه احکام صادر شده از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مهرداد افتخار در سمت رئیس مرکز تحقیقات بهداشت روان، دکتر محمد تقی جغتائی در سمت رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دکتر محمد جواد فاطمی در سمت رئیس مرکز تحقیقات سوختگی و دکتر محمدباقر شیران در سمت رئیس مرکز رشد تجهیزات پزشکی (دانشکده توانبخشی) ابقاء شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز شنبه ۸ آبان ماه ۸۹ بر اساس ابلاغ مصوبه شماره ۶۷۷/۱۱۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منحل شده است. کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج، کلیه واحدهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.

خبرهای تصویری