Skip to content

برنامه ریزی پژوهش: بخشهای آموزش و پژوهش در نقشه جامع علمی حوزه سلامت نهایی شد.

رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت با بیان اینکه نسخه نقشه جامع سلامت در چارچوب آموزش و پژوهش نهایی شد گفت: نقشه جامع علمی حوزه سلامت در راستای نقشه جامع علمی کشور بوده و جزء اسناد پشتیبان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی در نشست هم اندیشی روسای دانشگاههای علوم پزشکی در محل وزارت بهداشت افزود: سیاستگذاری در سطح وزارت بهداشت بر اساس شواهد و مستندات انجام شده و  برای ایجاد تحول در نظام سلامت تنها به مولفه های سیاستگذاری تکیه نمی شود بلکه باید در اجرا و پایش هم شواهد را دخیل کنیم.

وی با اشاره به ویژگی های نقشه جامع علمی سلامت در حوزه های آموزش و پژوهش گفت: این نقشه علاوه بر اینکه در مسیر رفع نیاز کشور قرار دارد در مسیر مرزهای دانش نیز قرار گرفته است و می تواند به توسعه مورد نظر بیانجامد.

دکتر لاریجانی تاکید کرد: در نقشه راهی که ترسیم شده، جایگاه دانشگاهها مشخص شده و پس از تدوین نقشه تحول نظام سلامت نیز جایگاه کلیه موضوعات آموزش و پژوهش و خدمات بالینی در این مسیر مشخص می شود.

وی خاطرنشان کرد: از دانشگاههای علوم پزشکی انتظار می رود که با توجه به کلیه مولفه های موثر در سلامت در استانهای خود برنامه های جزئی تر را در راستای عملی شدن اهداف نقشه پی ریزی کنند.

خبرهای تصویری