Skip to content

به ابتکار معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت: مسابقه تحقیقاتی بین دانشگاهی برگزار می شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو و سه در جشنواره رازی از برگزاری مسابقات تحقیقاتی بین دانشگاهی خبر داد و گفت: این تغییر به منظور افزایش توانمندی این دانشگاهها ایجاد می شود.

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرگزاری مهر، افزود: تغییراتی در جشنواره رازی که یک جشنواره علمی تحقیقاتی است رخ می دهد که بتوانیم دانشگاههای تیپ دو و سه را نیز مشارکت دهیم.

وی خاطرنشان کرد: به همین منظور مرحله اول جشنواره رازی به صورت مسابقات تحقیقات بین دانشگاهی طراحی می شود و به صورت ساختارمند دانشگاهها در این مرحله به رقابت می پردازند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یادآور شد: این موضوع باعث افزایش اعتماد به نفس در میان محققان دانشگاههای علوم پزشکی در تیپ دو و سه شده و علاوه بر آن مدل یکسانی را برای رقابت صحیح علمی ارائه می دهد.

وی تاکید کرد: مدل مسابقه تحقیقاتی بین دانشگاهی از امسال در جشنواره رازی اجرایی می شود و در نهایت برترین ها در جشنواره رازی معرفی می شوند.

خبرهای تصویری