Skip to content

بودجه پژوهش: اختصاص ۳ درصد تولید ناخالص ملی به پژوهش در دولتهای عضو اتحادیه اروپا

آمارها نشان می دهد بودجه ای که دولت انگلیس در دوره سه ساله ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ به بخش تحقیقات علمی اختصاص داده است ۵ میلیارد یورو بیشتر از توافقاتی است که دولتهای اروپایی در اجلاس لیسبون به تصویب رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت انگلیس ۱۱ میلیارد پوند برابر با ۱/۱۴ میلیارد یورو به بخش تحقیقات علمی این کشور در دوره سه ساله ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ اختصاص داده که این رقم نسبت به بودجه سال ۲۰۰۷ با یک افزایش ۴/۱۷ درصدی مواجه است.

بر اساس گزارش britishembassy، این رقم ۵ میلیارد یورو بیشتر از توافقات دولتهای عضو اتحادیه اروپا در اجلاس لیسبون پرتغال است که در خصوص اختصاص بودجه به بخش تحقیقات علمی به تصویب رسیده است.

بر اساس توافقات مصوب در اجلاس لیسبون، دولتهای عضو اتحادیه اروپا موظفند ۳ درصد از تولید ناخالص ملی خود را در بخشهای دولتی و خصوصی به بخش تحقیقات علمی اختصاص دهند.
از مجموع این ۱۱ میلیارد پوند ۹ میلیارد پوند بین موسسات علمی ملی مثل شورای تحقیقات تقسیم می شود و آکادمیهای ملی از جمله انجمن سلطنتی، آکادمی انگلیس و آکادمی سلطنتی مهندسی ۲۳۷ میلیون پوند دریافت می کنند.

در پایان این دوره با هدف توسعه نوآوری، بودجه اختصاصی به موسسات به ۱۸ درصد و آکادمیها به ۲۲ درصد افزایش می یابد.

بقیه این بودجه به دانشگاه ها و با هدف انتقال آگاهیها و توسعه روابط میان علم و جامعه اختصاص می یابد.

همچنین از بودجه ای که به آکادمیها اختصاص یافته است دولت انگلیس از دانشجویان انگلیسی و غیرانگلیسی در جهت توسعه همکاریهای بین المللی حمایت می کند.
انرژی، تغییرات آب و هوایی، تهدیدات جهانی در بخش امنیت و پیری جمعیت و همچنین تحقیقات در بخش اقتصاد دیجیتال و فناوریهای نانو از اولویتهای دریافت این بودجه است.

خبرهای تصویری