Skip to content

بودجه پژوهش: نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی دستگاه ها ابلاغ شد.

کلیه دستگاه های اجرایی و مراکز تحقیقاتی موظف شدند که اعتبارات بخش تحقیقاتی خود را طبق مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیین نامه های اجرایی “جزء الف بند ۱۰۸ قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور” و جزء ۱ بند “م” ماده ۲۲۴ برنامه پنجم توسعه در خصوص اولویتهای پژوهش و فناوری و سیاستهای اجرایی از سوی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.
براساس مفاد جزء ۱ بند “م” ماده ۲۲۴ برنامه پنجم توسعه کلیه دستگاه های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکتهای دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده می کنند موظف هستند این اعتبارات را براساس سیاستگذاریها و اولویتهای تحقیقاتی مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) هزینه کنند.

همچنین براساس جزء “الف” بند ۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کشور، دستگاه ها علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه، مکلف هستند حداقل نیم‌درصد (‌۵/۰%) تا ۳ درصد از اعتبارات خود به استثناء اعتبارات فصول (‌۱) و (‌۶) و سرانه دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری براساس سیاستگذاریها و اولویتهای تحقیقاتی مصوب شورای عالی عتف هزینه کنند.

دستگاه ها باید هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود در خصوص مفاد قانونی فوق را به دبیرخانه شورای عالی عتف ارائه دهند.

خبرهای تصویری