Skip to content

تولید علم: صعود ایران به رتبه اول تولیدعلم وفناوری منطقه تا پایان برنامه پنجم

معاون آموزشی وزارت بهداشت از راه اندازی دفتر ثبت فرآیندهای نوآورانه آموزشی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت خبر داد.

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دفتر به منظور ثبت فرآیندهای نوآورانه و اقداماتی که در حوزه آموزش پزشکی برای نخستین بار انجام گرفته ایجاد شده است.

وی افزود: این دفتر برای اولین بار در سطح معاونت آموزشی وزارت بهداشت راه اندازی شده است و افرادی که این فرآیندها را به دفتر ثبت ارائه می کنند شماره ثبت دریافت می کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: کمیته ای به این منظور در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت ایجاد شده است و افراد و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور می توانند فرآیندهای نوآورانه آموزشی را که برای اولین بار در سطح کشور به انجام رسانده اند را در این دفتر به ثبت برسانند.

وی از تأثیر ثبت فرآیندهای نوآورانه آموزش پزشکی در امتیازبندی آموزشی اعضای هیئت علمی خبر داد و گفت: ماده دو آئین نامه ارتقاء هیئت علمی به مباحث آموزشی می پردازد و بر اساس این آئین نامه اگر عضو هیئت علمی بتواند یک فرآیند نوآورانه آموزشی داشته باشد از امتیازی برخوردار می شود که با ثبت آن نیز این تشویق به طور کامل انجام می گیرد.
عین اللهی با اشاره به تکلیف دانشگاهها در ارائه این فرآیندهای نوآورانه آموزشی، خاطرنشان کرد: دانشگاهها ملزم شده اند که فعالیت هایی که در حوزه آموزش پزشکی به شکل خلاقانه و نوآورانه به انجام رسانده اند را در اختیار دفتر ثبت قرار دهند.

وی افزود: به طور نمونه نخستین برگزار کننده همایش آموزش پزشکی و نخستین ایجاد کننده مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی به نام خود آن فرد به ثبت می رسد.

خبرهای تصویری