Skip to content

تولید علم: مقایسه وضعیت تعداد تولیدات علمی ایران با ترکیه

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به وضعیت تولید علم ایران در پایگاه ISIو اسکوپوس گفت: ایران در پایگاه استنادی ISIدر سال ۲۰۱۱ رتبه ۲۰ را کسب کرد و ترکیه با افت تولید علمی رتبه ۱۸ را به دست آورد.
دکتر محمد مهدی‌نژاد در نشست خبری صبح امروز به تحلیل وضعیت ایران از نظر تولید علمی در پایگاه‌های استنادی اشاره کرد و افزود: براساس آمار ارایه شده از سوی پایگاه استنادی ISIایران در سال ۲۰۰۹ با تولید ۱۶ هزار و ۴۱۰ مقاله و سهم ۰.۹۳ درصد تولید علم جهان مقام ۲۲ را کسب کرد و ترکیه با تولید ۲۵ هزار و ۴۴۶ مقاله رتبه ۱۸ را از آن خود کرد.
وی با اشاره به پایین بودن ۴ پله‌ای ایران از ترکیه در سال ۲۰۰۹ به وضعیت ایران در سال ۲۰۱۰ اشاره کرد و اظهار داشت:‌ ایران با تولید ۱۸ هزار و ۲۸۶ مقاله و سهم ۱.۰۵ درصد تولید علم دنیا رتبه ۲۲ را از آن خود کرد این در حالی است که ترکیه با تولید ۲۶ هزار و ۷۸ مقاله همچنان در رتبه ۱۸ باقی ماند.
معاون پژوهشی وزیر علوم همچنین با اشاره به وضعیت ایران در پایگاه‌ استنادی ISIاز نظر تولید علم در سال ۲۰۱۱ خاطرنشان کرد: ایران با ۲۱ هزار و ۳۸ مقاله از سهم ۱.۴۴ درصد تولید علم دنیا، مقام بیستم دنیا را کسب کرد.
به گفته وی ترکیه در سال ۲۰۱۱ با افت تولید علمی با ۲۳ هزار و ۹۱۶ مقاله در سهم ۱.۶۴ درصد تولید علمی رتبه ۱۸ را به دست آورد.
مهدی نژاد همچنین یادآور شد: در هر دو پایگاه ISIو اسکوپوس ۳۰ کشور اول دنیا در تولید علم به جز کشور چین در سال ۲۰۱۱ با کاهش علمی مواجه بودند به گونه‌ای که آمریکا در سال ۲۰۰۹، ۴۷۰ هزار و ۴۴ مقاله ولی در سال ۲۰۱۱، ۴۴۲ هزار و ۳۷۸ مقاله علمی تولید کرد.
وی با اشاره به وضعیت تولیدات علمی در پایگاه استنادی اسکوپوس اضافه کرد: ایران در سال ۲۰۰۹ با ۲۲ هزار و ۷۳۶ مقاله و سهم ۱.۰۹ درصد تولید علم دنیا مقام ۲۱ و در سال ۲۰۱۰ با ۲۷ هزار و ۷۸۰ مقاله و سهم ۱.۲۷ درصد به مقام ۱۹ ارتقا یافت.
مهدی‌نژاد همچنین با اشاره به وضعیت ایران در سال ۲۰۱۱ در پایگاه استنادی اسکوپوس یادآور شد: ایران با ۳۱ هزار و ۲۳۴ مقاله و سهم ۱.۴۶ درصد به مقام ۱۷ رسید.

خبرهای تصویری