Skip to content

تولید ملی: تولید ۱۱۰ رده سلولی جدید تحقیقاتی در کشور

بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به تولید و ارائه یکصد و ده رده سلولی جدید تحقیقاتی، کنترل کیفی شده همراه با شناسنامه شد.

دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، در خصوص تولید رده‌های سلولی جدید گفت: از اهداف این بانک کمک به رفع نیازهای جامعه تحقیقاتی کشور، کاهش وابستگی به سایر کشورها و همچنین حفاظت از ذخایر ژنتیکی بومی است.

وی افزود: بدین منظور تلاش بر این است تا از این طریق مشکل تهیه رده‌های سلولی مورد نیاز محققان رفع شده و تحقیقات در زمینه ژنتیک انسانی و دام تسهیل شد. لذا رده‌های تولید شده در زمینه تحقیقات مربوط به بیماری‌هایی مانند سرطان‌ها، ژنتیک انسانی، جانوران بومی در معرض انقراض، رده‌های سلولی ماهی، پرنده و سلول‌های پالپ دندان است.

خبرهای تصویری