Skip to content

تولید ملی: نانو رس مهارکننده ریزگردها در اصفهان تولید شد.

یک محقق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) موفق به تولید نوعی نانو رس به منظور تثبیت شن های روان و جلوگیری از بیابانزایی، فرسایش بادی و پراکنش ریزگردها شد.

این محقق که دانش آموخته مقطع دکترای خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) است، گفت: این محصول در کشور فاقد نمونه مشابه و فناوری آن در سطح بین المللی نیز از رقبای معدودی برخوردار است.

ˈمرجان پدیدارˈ افزود: در این محصول از ترکیبات طبیعی استفاده شده تا علاوه بر رفع معضل بیابانزایی، حرکت شنهای روان و پراکنش ریزگردها، باعث بهبود خصوصیات خاک بدون مشکلات زیست محیطی شود.

وی اظهار کرد: نانو رس، محصولی طبیعی و دوستدار محیط زیست است که با استفاده از فناوری نانو از کانی های رسی استخراج می شود.

وی با اشاره به وضعیت خشک و نیمه خشک جغرافیایی کشورمان گفت: با توجه به افزایش سطح بیابانها و مشکلات به وجود آمده توسط ریزگردها بر آن شدیم تا از فناوری تولید و استفاده از نانورس برای رفع این مشکلات یاری بگیریم.

این پژوهشگر افزود: در تحقیقات بعمل آمده، نمونه هایی از خاک تپه های شنی دشت ˈخاراˈ تهیه شد و به منظور بررسی عملکرد نانو رس در تثبیت خاکهای شنی یک تونل باد آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفت.

وی ادامه داد: نتایج نشان داد باافزایش سرعت باد، میزان فرسایش خاک نیز بطور معنی داری افزایش می یابد اما نمونه اسپری شده از نانو رس، بهترین نتیجه را در تثبیت خاک داشت.

پدیدار گفت: اجرای این طرح از نظر اقتصادی و علمی برای کشور توجیه پذیر است و اجرای آن در سطح منطقه علاوه بر رفع مشکل ریزگردهای وارد شده از کشورهای همجوار، موجب افزایش درآمد ارزی کشور نیز خواهد شد.

این اختراع توسط ستاد توسعه نانو ریاست جمهوری و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) مورد تأیید علمی قرار گرفته و در قالب دو اختراع در سازمان مالکیت های صنعتی به ثبت رسیده است.

به گزارش روابط عمومی این دانشگاه در اجرای این طرح ˈاحمد جلالیانˈ،ˈ پیام نجفیˈ، ˈمجید عبدوسˈ و ˈناصر هنرجوˈ همکاری داشته اند.

بیش از ۱۲۰ میلیون هکتار از مساحت کشور تحت تاثیر بیابانزایی و ۲۲۳ منطقه و ۱۰۳ شهرستان در ۱۸ استان به مساحت ۲۰۲ میلیون هکتار تحت تاثیر فرسایش بادی قرار دارد.

خبرهای تصویری