Skip to content

جشنواره های پژوهشی: شرایط شرکت در جشنواره آموزشی شهید مطهری اعلام شد.

شرایط و جزئیات چهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با شعار آموزش عالی علوم پزشکی و افق سلامت در نقشه جامع علمی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری اردیبهشت سال ۹۰ همزمان با دوازدهمین همایش سراسری آموزش پزشکی برگزار می شود و در این دوره موضوعات راهبردی به عنوان محور اصلی جشنواره تعیین شده است.

چهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با شعار آموزش عالی علوم پزشکی و افق سلامت در نقشه جامع علمی به شناسایی و معرفی فرآیندهای آموزشی برتر برگزار خواهد شد.

در این جشنواره محورهایی از جمله مرجعیت علمی، نظریه پردازی در علوم پزشکی، معرفت دینی، اخلاق حرفه ای، پیشرفت و عدالت مورد بررسی قرار می گیرد.

بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، با توجه به مصوبه کمیته علمی، چهارمین جشنواره آموزشی دانشگاهی و کشوری با محوریت و اولویت های پنج گانه و نیز بر اساس حیطه های پنج گانه تدوین برنامه آموزشی، روش های نوین آموزشی، رویکردهای نوین ارزشیابی، مدیریت و رهبری آموزشی، مشاوره و راهنمایی مورد داوری و فرآیندهای مطلوب دانشگاهی و برتر کشوری انتخاب خواهند شد.

لازم است فرآیندهای دانشگاهی بر اساس اولویت ها توسط کمیته علمی جشنواره آموزشی شهید مطهری در بخش دانشگاهی در مدت زمانی ۱۵ آذر تا اول بهمن ماه سال ۸۹ مورد بررسی قرار گیرد.

داوری نهایی و انتخاب فرآیندهای برتر کشوری به طور متمرکز نیمه اول اسفندماه در مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت انجام می گیرد.

خبرهای تصویری