Skip to content

خبرنامه الکترونیک فرزان: انعکاس اخبار پژوهشی با انتشار مستمر خبرنامه الکترونیک فرزان طی ۵ سال اخیر

خبرنامه الکترونیک فرزان، اولین خبرنامه الکترونیک پژوهش در کشور است که به صورت ماهیانه برای پژوهشگران ایرانی در داخل و خارج از کشور ارسال می‌گردد. نخستین شماره این خبرنامه در دی ماه ۱۳۸۵ با شمارگان ۸۰۰۰ نسخه الکترونیک منتشر شد و پس از گذشت ۵ سال، به شمارگان ۱۷۰۰۰ نسخه رسیده است.
از بخشهای متنوع خبرنامه می‌توان به بخش مصاحبه با صاحبنظران حوزه علوم پزشکی، مقالات تحلیلی، مقالات آموزشی و اخبار پژوهشی ماه گذشته اشاره کرد که این تنوع موضوعی باعث جذب گروه‌های مختلف شده است.
از ویژگیهای این ماه نامه الکترونیک، انتشار منظم و دوره ای شماره‌های پیشین طی ۵ سال انتشار مستمر آن است که از نقاط قوت هر نشریه‌ای محسوب می‌شود.
خبرنامه الکترونیک فرزان مورد توجه سطوح مختلف علمی و اجرایی کشور قرار گرفته است.  ارائه نظرات پیشنهادی و انتقادی خوانندگان در مورد این نشریه الکترونیک نقش بسزائی در ارتقای کیفی آن داشته است.

http://farzaninstitute.com/pic/khabar.JPG

خبرهای تصویری