Skip to content

خبر فرزان: آغاز ارزشیابی و رتبه بندی مجلات علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۸۸

ارزشیابی و رتبه بندی مجلات علوم پزشکی کشور از فروردین سال ۱۳۸۸ آغاز می شود. در این طرح، ۱۳۳ عنوان مجله علوم پزشکی مصوب و واجد شرایط، بر اساس شاخصهای ارائه شده از سوی کمیسیون نشریات مورد بررسی و ارزشیابی قرار خواهند گرفت. از جمله این شاخصها، نمایه بودن مجله در نمایه های بین المللی، انتشار به موقع، تعداد مقالات اصیل پژوهشی، نوع مقالات و… می باشد. از آنجا که بخشی از این طرح با خوداظهاری و ارائه اطلاعات از سوی مجلات همراه است، زیرساختهای الکترونیک و فنی ویژه ای برای آن طراحی شده که هم اکنون در حال بررسی نهایی و پایلوت می باشد.

فرم ارزشیابی و رتبه بندی مجله به همراه دستورالعمل تکمیل آن در ابتدای سال ۱۳۸۸ در اختیار مجلات قرار خواهد گرفت. پس از آن، سردبیران محترم ضمن مراجعه به سایتی که متعاقباً اعلام خواهد شد، نسبت به تکمیل فرم ارزشیابی و ارائه اطلاعات اقدام خوهند نمود.

تمام اطلاعات دریافتی از مجلات، با نتیجه ارزشیابی توسط کارشناسان کمیته ارزشیابی تطبیق داده خواهد شد. شایان ذکر است مجلاتی که دقیق ترین اطلاعات را ارائه نمایند، بطور مجزا و به دلیل صحت و دقت اطلاعات ارائه شده، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

انتظار می رود با اجرای موفق این طرح، تصویری از وضعیت مجلات علوم پزشکی کشور ارائه شود که می تواند سیاستگزاران را در اتخاذ تصمیمات آینده یاری رساند. ضمن آنکه مجلات نیز شناخت بهتری از نقاط قوت و ضعف خود خواهند یافت.

این برنامه زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت – کمیسیون نشریات علوم پزشکی به مرحله اجرا در می آید و مجری آن موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان می باشد.

خبرهای تصویری