Skip to content

خبر فرزان: اجرای مرحله نخست از ارزشیابی مجلات علوم پزشکی کشور به پایان رسید.

مرحله نخست طرح ارزشیابی مجلات علوم پزشکی کشور مبتنی بر استخراج و ثبت اطلاعات و شاخصهای ساختاری و عملکردی مجلات با موفقیت به پایان رسید. مجری این طرح موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان می باشد و زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت صورت می گیرد.

در این مرحله اطلاعات مربوط به شاخصهای ساختاری و عملکردی مجلات استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت. یکی از مهمترین ویژگیهای این مرحله ارزیابی متدولوژیک یکایک مقالات منتشر شده در ۲۱۲مجله علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۸۹ بوده است.
نتیجه این ارزشیابی در نهایت به اختصاص امتیازهای ویژه هر مجله خواهد انجامید . این فرآیند فرصتی است تا مجلات علوم پزشکی کشور فارغ از رتبه بندی ها به ترازملی خویش واقف گردیده و بالطبع با ارتقاء سطح تحقیقات و مجلات، ان شاء الله شاهد حضور بیش تر در نمایه های بین المللی و توفیق روزافزون مجلات کشورمان باشیم .

خبرهای تصویری