Skip to content

خبر فرزان: مصاحبه شبکه یک سیما با دکتر غلامرضا حبیبی کارآفرین برتر ملی در موسسه فرزان

دکتر غلامرضا حبیبی مدیرعامل موسسه فرزان به پرسشهای شبکه یک سیما در حوزه کارآفرینی پاسخ گفت. این مصاحبه به مدت یک ساعت در محل موسسه فرزان انجام شد و بصورت بخشهای مجزا در برنامه ویژه ای پس از اخبار سراسری شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
گزارش تکمیلی از این مصاحبه در شماره های آتی منتشر خواهد شد.

خبرهای تصویری