Skip to content

خبر فرزان: پذیرش مقاله اثر گیاه سنبل الطیب در بهبود اختلالات خواب در زنان یائسه در مجله Menopause

موسسه فرزان در دی ماه سال ۱۳۸۹ موفق به اخذ پذیرش مقاله در مجله Meopause گردید. این مقاله با عنوان “Effect of Valerian on sleep quality in menopausal women: a randomized placebo- controlled clinical Trial” دو ماه قبل برای مجله Meopause به عنوان اولین مجله انتخاب شده برای مقاله ارسال گردید. در کمتر از یک ماه نظرات داوران دریافت شد که بر اساس این نظرات مقاله ویرایش گردید و در نهایت پس از دو بار ویرایش در مدت زمان دو ماه مقاله توسط مجله پذیرفته شد. این مقاله گزارش یک کارآزمایی بالینی در مورد اثر گیاه سنبل الطیب در بهبود اختلالات خواب در زنان یائسه می باشد.

مجله Meopause یک مجله آمریکایی با impact factor 3.082 می باشد که دو ماه یکبار در نیویورک منتشر می شود. این مجله جزء مجلات بین المللی معتبر در زمینه منوپوز می باشد.

خبرهای تصویری