Skip to content

خدمات فرزان: معرفی خدمات مدیریت اطلاعات بالینی (Clinical Data Management) مؤسسه فرزان

مؤسسه فرزان در راستای مدیریت و اجرای طرحهای تحقیقاتی بالینی بویژه طرحهای چند مرکزی (Multi-center)، خدمات زیر را در زمینه مدیریت اطلاعات ارائه می‌دهد:

۱- طراحی و ایجاد پایگاه داده ‌ها (Databank)
۲- طراحی CRF (پرسشنامه بانک اطلاعاتی)
۳- کد گذاری داده ‌ها(CRF Coding)
۴- پایش اطلاعات (Monitoring)
۵- تهیه و نصب نرم‌ افزارهای ورود اطلاعات از طریق شبکه (Web-based Databanks)
۶- ورود، پردازش و پاکسازی داده‌ها (Data Entry, Processing, and Clearing)
۷- تحلیل آماری داده ها  (Statistical Analysis)

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها