Skip to content

خدمات فرزان: معرفی خدمات پژوهشی – ارائه مشاوره خدمات نگارش علمی

بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که نگارش علمی، فرآیندی دشوار و همراه با پیچیدگیهای وسیع است. با این حال مجموعه فرزان معتقد است که پژوهشگران مجرب و مستعد از طریق اخذ مشاوره علمی در زمینه نگارش و نقد مقالات و متون علمی قادر به تدوین این متون خواهند بود.

در زیرمجموعه ارائه مشاوره خدمات نگارش علمی، خدمات مشاوره ای و تخصصی در کلیه اجزاء تهیه و تدوین مقالات علمی ارائه می گردد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- مشاوره جستجوی مقالات: در این بخش از طریق ارائه برنامه آموزشی جهت جستجو و جمع آوری مقالات علمی مرتبط با موضوعات تحقیقاتی و همچنین تسریع در امر تدوین این مقالات، محققان مایل به تدوین مقالات علمی، مورد مساعدت و همیاری قرار می گیرند.

۲- مشاوره تحلیل آماری: در این بخش با ارائه خدمات تخصصی تحلیل ها و محاسبات آماری، نتایج پژوهشهای علمی محققان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و چهارچوب این نتایج به تایید می رسد.

۳- سازماندهی و نگارش مقالات علمی: در این قسمت با همیاری سایر بخشها از جمله جستجوی مقالات و تحلیل آماری داده ها نسبت به تدوین مقالات علمی اقدام می گردد. در این بخش نه تنها تدوین این مقالات به صورت مشارکتی با دریافت کننده خدمت و به صورت چهره به چهره انجام می گیرد، بلکه نحوه نگارش متون و مقالات علمی قدم به قدم به همکاران پژوهشگر آموزش داده می شود.

۴- تنظیم و ویراستاری متون علمی: در این بخش نه تنها به ویرایش مقالات علمی تنظیم شده در این مجموعه پرداخته می شود، بلکه کلیه مقالات ارائه شده از سوی پژوهشگران نیز مورد ارزیابی و اصلاح قرار می گیرد.

خبرهای تصویری