Skip to content

خدمات فرزان: معرفی خدمات پژوهشی – جمع‌آوری و تدوین داده‌های پژوهشی

جمع‌آوری و تدوین داده‌های پژوهشی لازمه طراحی بانک‌های اطلاعاتی بویژه در زمینه علوم پزشکی، جمع‌آوری صحیح داده‌های اطلاعات مربوط به بیماران و یا نمونه‌های مورد مطالعه و طبقه‌بندی آنها در قالب فایلهای اطلاعاتی است. فرایند مذکور مشتمل بر مراحل پیوسته‌ای می‌باشد که در ذیل اشاره می‌گردد:

۱- جمع آوری اطلاعات (Data collection)  بر مبنای اهداف مطالعه طراحی شده.
۲- تدوین و ساختار‌بندی اطلاعات (Data coding) از طریق طراحی و یا آماده‌سازی پرسشنامه ویژه طرح تحقیقاتی
۳- تکمیل و ویرایش اطلاعات (Data cleaning) از طریق کشف و رفع نواقص و عیوب مربوط به اطلاعات و داده‌ها.

موسسه فرزان افتخار دارد که با همیاری کمیته‌های ویژه تدوین بانک اطلاعاتی خود و مساعدت کارشناسان تدوین و تحلیل اطلاعات پژوهشی، نسبت به اجرای فرایند‌های فوق و تدوین صحیح اطلاعات پژوهشی گام بر‌می‌دارد. لازم به ذکر است که در راستای ارائه خدمات فوق، اصول اخلاقی مربوط به حفظ و نگهداری اطلاعات و امانتداری را سر‌لوحه ارائه خدمات خود قرار می‌دهد.

پس از جمع‌آوری، دسته‌بندی و ویرایش اطلاعات خام پژوهشی، بخش خدمات پژوهشی اقدام به طراحی بانک اطلاعات داده‌ها می‌نماید که در شماره بعد به تفصیل در مورد آن صحبت خواهیم نمود.

خبرهای تصویری