Skip to content

دوره های آموزشی موسسه فرزان ویژه مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی

دوره های آموزشی مؤسسه فرزان متناسب با برنامه هرم تربیت پژوهشگر در علوم پزشکی به شرح ذیل می باشد. مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در تهران و دیگر نقاط کشور می‌توانند برای برگزاری این دوره ها با ما تماس بگیرند. این مؤسسه تنها درخواست های گروهی یا درخواست های مراکز را جهت برگزاری کل دوره هرم تربیت پژوهشگر یا هر یک از دوره ها را به تنهایی بررسی خواهد کرد.

۱    مهارتهای پایه (BS)
۲    مرور بر متون و منابع اطلاعاتی   (RL)
۳    روش تحقیق ۱ (RM 1)
۴    روش تحقیق ۲ (RM2)
۵    پروپوزال نویسی و نقد پروپوزال (RP)
۶    آمار کاربردی۱ (AS1)
۷    آمار کاربردی ۲ و SPSS
۸    آمار کاربردی ۳ و SPSS
۹    مدیریت پروژه (PM)
۱۰    مقاله نویسی علمی ۱ (SW1)
۱۱    مقاله نویسی علمی ۲ (SW2)
۱۲    مقاله نویسی علمی ۳، معرفی مجلات و نقدمقاله (SW3)
۱۳    شرکت در همایشهای پژوهشی   (CP)
۱۴    سامانه‌های مجازی (الکترونیک) در پژوهش (VS)

خبرهای تصویری