Skip to content

سال نوآوری: ایجاد کمیته نوآوری در دانشگاه های علوم پزشکی

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از تهیه پیش نویس آیین نامه ارزیابی فعالیتهای نوآورانه یا دانش پژوهی در آموزش علوم پزشکی به مناسبت سال نوآوری و شکوفایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نادر ممتازمنش در جمع خبرنگاران در وزارت بهداشت با اشاره به جزئیات آیین نامه فعالیتهای نوآورانه افزود: در آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی یکی از بخشهای جدید موضوع دانش پژوهی بود که یک عضو هیئت علمی می تواند علاوه بر فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی از امتیازات فعالیتهای نوآورانه نیز بهره مند شود.

وی اضافه کرد: بر این اساس برای ارزشیابی فعالیتهای نوآورانه در بخش آموزش، آیین نامه دانش پژوهی و یا ارزیابی فعالیتهای نوآورانه تدوین خواهد شد که در حال حاضر پیش نویس آن تهیه شده و برای تصویب به شورای عالی برنامه ریزی ارائه خواهد شد.

دکتر ممتازمنش خاطرنشان کرد: این آیین نامه جهت مستندسازی و ارزیابی جامع، دقیق و منصفانه و امتیازدهی به آن دسته از فعالیتهای نوآورانه اعضای هیئت علمی در حوزه آموزش علوم پزشکی تهیه شده است و افراد از امتیازات ناشی از آن می توانند برای ارتقا استفاده کنند.

وی گفت: تدریس، راهنمایی، مدیریت و رهبری، ارزشیابی فراگیران و غیره از مصادیق نوآوری هستند. منظور از نوآوری نیز انجام فعالیت بدیع در جهت حل مسئله و گسترش مرزهای دانش است.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ادامه داد: فعالیت نوآورانه باید دارای هدف مشخص و آماده سازی کافی باشد. همچنین استفاده از روش مندی مشخص و برخورد نقادانه و دارای برنامه از دیگر مشخصات یک فعالیت نوآورانه در حوزه آموزش علوم پزشکی است.

وی تأکید کرد: کمیته های نوآوری در دانشگاهها و مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی آنها ایجاد می شود و این کمیته ها بر اساس آیین نامه مسئولیت بررسی و امتیازدهی به این فعالیتها و ارسال آن به وزارت بهداشت را بر عهده دارند.

دکتر ممتازمنش با اشاره به اعمال سهمیه هایی برای ورود دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر افزود: سهمیه کسب ۸۵ درصد نمره برای ورود به مقاطع بالاتر و سهمیه ورود بدون آزمون برای دانشجویان استعداد درخشان علوم پزشکی در سال جاری تحصیلی اعمال شده است.

وی گفت: بر اساس این سهمیه، دانشجویان استعداد درخشان علوم پزشکی که موفق به کسب ۸۵ درصد نمره آخرین نفر در آزمون ورودی به مقطع بالاتر می شدند، می توانستند از سهمیه مازاد استفاده کنند که بر این اساس ۲۳ نفر در دوره دستیاری پزشکی، ۵ نفر در دوره دستیاری دندانپزشکی، ۱۳ نفر در دوره دکتری تخصصی پزشکی و ۳۰ نفر در دوره کارشناسی ارشد به این شکل پذیرفته شده اند.

وی اضافه کرد: سهمیه دیگری نیز برای رتبه های اول کلیه مقاطع به جز دوره دستیاری و دکتری تخصصی وجود دارد که بر اساس آیین نامه این سهمیه ۹۹ نفر از دانشجویان رتبه های برتر به دوره کارشناسی ارشد و ۱۴ نفر نیز به دوره کارشناسی ارتقای مقطع داشته اند. این سهمیه ۱۰ درصد ظرفیت هر رشته را شامل می شود و مازاد بر ظرفیت معمول آن محسوب می شود.

خبرهای تصویری