Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: ساماندهی موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی

به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت، جلوگیری از انجام فعالیت‌های موازی، کاهش هزینه‌ها و معطوف ساختن منابع دستگاه‌های اجرایی به اجرای ماموریت‌های اصلی، موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی ساماندهی می‌شوند.
شورای عالی اداری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت، جلوگیری از انجام فعالیت‌های موازی، کاهش هزینه‌ها و معطوف ساختن منابع دستگاه‌های اجرایی به اجرای ماموریت‌های اصلی و قانونی محوله و ارتقای سطح علمی موسسات آموزشی و پژوهشی با ساماندهی موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی موافقت کرد.
بر این اساس، منابع، امکانات، اعضای هیأت علمی، تجهیزات و نیروی انسانی موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور که دوره‌های آموزشی آنها منجر به دریافت مدرک نظری دانشگاهی می‌شود، حسب مورد به وزارتخانه‍های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود تا در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به دو وزارتخانه مذکور ساماندهی شوند.
بر اساس این مصوبه، تمامی مراکز آموزشی موجود در دستگاه‌های اجرایی کشور که تحت هر عنوان به آموزش‌های عالی نظری می‌پردازند، به بخش غیردولتی یا وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده و دستگاه‌های مذکور مجاز به صرف هزینه، منابع، نیروی انسانی، برای این مراکز نیستند.
به منظور انجام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های آموزشی، دستگاه‌های اجرایی کشور باید با تجمیع یا ادغام موسسات موجود، در خصوص ایجاد یک موسسه آموزش علمی‌کاربردی اقدام کنند. این موسسات با دریافت مجوز لازم درقالب مفاد ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اداره می‌شوند.
بر اساس این مصوبه، به منظور رفع نیازهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی کشور، این دستگاه‌ها می‌توانند از طریق ادغام مراکز پژوهشی موجود، نسبت به ایجاد یک مرکز پژوهشی با دریافت مجوزهای لازم به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت پژوهش و توسعه فناوری در دستگاه شامل نیازسنجی، آینده‌پژوهی، تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ها، پرژوه‌ها و نظارت بر اجرا و فراهم کردن زمینه بکارگیری نتایج در جهت دستیابی به اهداف و رفع نیازهای دستگاه و اجرای پروژه‌های مورد نیاز با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی دارای مجوز به صورت برون‌سپاری اقدام کند.
همچنین، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند طی سه ماه، برنامه ساماندهی موسسات پژوهشی وابسته به خود را که دارای ردیف بودجه مستقل هستند به شورای عالی اداری ارائه کنند.
علاوه بر این، دستگاه‌های اجرایی کشور طی مدت ۳ ماه، ساختار سازمانی و نیروی انسانی موسسات علمی‌ کاربردی و مراکز پژوهشی را تهیه و برای تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارسال کنند.
این مصوبه از سوی محمود احمدی نژاد – رئیس ‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری برای اجرا ابلاغ شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها