Skip to content

شبکه های پژوهشی: شبکه ارتباطی نخبگان در جهان اسلام ایجاد می شود.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان از اهتمام بنیاد ملی نخبگان برای ایجاد شبکه ارتباطی نخبگان در جهان اسلام خبر داد.
دکتر آریا الستی در نشستی با مسئولان دانشگاه مجازی المصطفی با تشرح رسالت و برنامه های بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنیاد بر مبنای اساسنامه و مأموریت خویش، در حوزه‌ نخبگان حوزوی هم مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد که فعالیت هایی با همکاری شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه در حال انجام است که البته نیاز به تقویت و تسریع دارد.
وی ادامه داد: در زمینه‌ی بین الملل، بنیاد در دو حوزه مأموریت دارد. نخبگان ایرانی خارج از کشور و نخبگان جهان اسلام که امیدواریم در این زمینه از ظرفیت جامعه المصطفی هم برای این دو حوزه استفاده کنیم.
معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان بیان کرد: زمینه‌ سومی هم می‌تواند مطرح باشد و آن فعالیت در حوزه‌ی علوم انسانی و نخبگان علوم انسانی است که در این زمینه هم می‌توان از ظرفیت جامعه المصطفی استفاده کرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها