Skip to content

فناوریهای نوین: ارائه چهار رشته مبتنی بر فناوری نانو در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

مشاور عالی رئیس دانشگاه آزاد از راه اندازی رشته های نانو مواد، نانو شیمی، نانو فیزیک و نانو بیو در ‏مقاطع کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد خبر داد.‏

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجید عباسپور در بیستمین جلسه شورای راهبردی مرکز علوم و فن آوریهای ‏پیشرفته (‏CAST‏) با اعلام این خبر افزود: شماره اول خبرنامه مرکز علوم و فناوریهای پیشرفته چاپ شده ‏و در سطح واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی توزیع می شود. ‏

دکتر عباسپور ادامه داد: تاسیس یک موسسه توسعه انرژی باد با کمک دفتر همکاریهای فناوری و یک ‏شرکت خارجی، تشکیل کارگاه امکان سنجی با کمک دفتر همکاریهای فناوری و نیز تهیه گزارش تفصیلی ‏برای طرح از نتایج بدست آمده از نشست های مشترک با کارشناسان دفتر همکاری های فناوری ریاست ‏جمهوری در این مرکز بوده است. ‏

وی با اشاره به وظایف کمیته های علمی تخصصی مرکز علوم و فناوریهای پیشرفته دانشگاه آزاد اظهار ‏داشت : کمیته فناوری نانو پیشنهاد تاسیس رشته های نانو مواد، نانو شیمی، نانو فیزیک و نانو بیو را در ‏مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ارائه کرده که جهت اقدامات مقتضی به معاونت آموزشی واحد ‏علوم و تحقیقات ارجاع شده است و تاسیس دو رشته از رشته های یادشده در مقطع کارشناسی ارشد ‏واحد علوم و تحقیقات مورد تصویب قرار گرفت. ‏

دکتر عباسپور افزود: بازاریابی وظیفه بخش تجاری سازی مرکز بوده و صنعتگران نیز باید با مرکز همکاری و تعامل ‏داشته باشند تا مشکل بازار و بازاریابی تا حدود زیادی مرتفع شود.‏

خبرهای تصویری