Skip to content

قطبهای علمی: موافقت اصولی با فعالیت ۱۱۵ قطب علمی

دبیر شورای قطبهای علمی کشور گفت: بررسی متقاضیان قطبهای علمی کشور برای فعالیت در دور سوم به پایان رسید و در مجموع ۱۱۵ قطب علمی توسط شورای قطبهای علمی کشور موفق به اخذ موافقت اصولی شدند.
دکتر مظفر شریفی گفت: در پنجمین جلسه شورای قطبهای علمی کشور به ۱۱۵ قطب علمی برای فعالیت در دور سوم موافقت اصولی داده شد.
وی افزود: با به پایان رسیدن مرحله بررسی پرونده قطبهای علمی کشور برای فعالیت در دور سوم، قطبهایی که موفق به اخذ موافقت اصولی شدند به مدت پنج سال در دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور فعالیت خواهند کرد.
دبیر شورای قطبهای علمی کشور ادامه داد: مجوز قطبهای علمی در دو سال نخست فعالیت خود به صورت موافقت اصولی است که در این مدت، ارزیابی عملکرد آنها صورت گرفت.
دکتر شریفی افزود: تاکنون قطبهای علمی کشور طی دو دوره در گروههای مختلف تشکیل شده اند که در دوره اول ۶۹ قطب در فاصله زمانی سالهای ۷۹ تا ۸۳ فعالیت کردند و در دوره دوم ۱۱۳ قطب از اوایل سال ۸۴ تا اواخر سال ۸۸ فعالیت داشتند.
وی به هدف تشکیل این قطبها اشاره کرد و گفت: هدف از تشکیل قطبهای علمی در دور اول و دوم شکل گیری هسته ها بود، اما در دور سوم هدف فراتر رفته و قطبهای علمی کشور می بایست رویکرد پژوهشی خاصی داشته باشند و بتوانند برآورده کردن نیازهای جامعه را در دستور کار خود قرار دهند.
قطب علمی، هسته ای متشکل از تعدادی عضو هیئت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی مختلف است که با همکاری یکدیگر در خصوص موضوع یا برنامه مشخصی فعالیت و هدف مشخصی را دنبال می کنند.

خبرهای تصویری