Skip to content

قطبهای علمی: نقشه راه قطب های علمی پزشکی تدوین شد.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از تدوین نقشه راه قطب های آموزشی و تحقیقاتی گروه علوم پزشکی خبر داد و گفت: بر اساس این نقشه، هر کدام از قطب های علمی موظف به مشخص کردن وظایف خود برای اجرای این نقشه شدند.
دکتر نادر ممتازمنش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قطب های علمی موظف شده اند که تا پایان سال جایگاه خود را در نقشه راه مشخص کنند و برنامه های خود را ارائه دهند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ۲۸ قطب علمی در گروه علوم پزشکی فعالیت می کنند که پس از تدوین نقشه راه، فعالیت های خود را بر اساس نقشه جامع علمی کشور به عنوان یک سند بالادستی مشخص می کنند.
به گزارش مهر، راهبردهای کلان شورای عالی قطب ها برای دستیابی به اهداف راهبردی و چشم انداز در پنج سال آینده در این نقشه به این ترتیب بیان شده است:

ردیف

 

موضوع

 

۱

 

پژوهش در مشکلات قطب ها و کاربردی کردن نتایج

 

۲

 

بازبینی قدرت و استقلال شورای عالی، استمرار و ضمانت تصمیمات آن

 

۳

 

تقویت نظام ارزشیابی و ایجاد رقابت

 

۴

 

حمایت از جذب نخبگان

 

۵

 

توسعه شبکه سازی در هر قطب و وضع سیاست های مشارکت و همکاری بین بخشی و فرابخشی

 

۶

 

بازبینی قوانین و مقررات مانع شونده برای توسعه قطب ها

 

۷

 

ایجاد دفتر بین الملل قطب ها در مناطق آزاد

 

۸

 

توانمندسازی مدیریت قطب ها

 

۹

 

ترویج، فرهنگ سازی و جلب حمایت در مورد نقش قطب ها در پیشرفت و تعالی کشور

 

۱۰

 

تمرکز زدایی و تقسیم کار توسعه علم و فناوری در چشم انداز ۱۴۰۴(تفویض بخشی از وظایف دولت به قطبها)

 

۱۱

 

جلب حمایت برای جذب و افزایش منابع مالی توسعه و تعالی قطب ها از مجلس، هیات دولت و ..

خبرهای تصویری